ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål; a) att verka för ett ekonomiskt stöd för den ursprungliga destinatärskretsen samt deras avkomlingar (generiskt bestämda destinatärer). b) att verka för att unga utmärkande talanger inom destinatärskretsen (generiskt bestämda destinatärer) får stöd för uppsatta och pågående studie- och/eller karriärmål. Stiftelsen ska främja sina syften genom utdelning enligt § 6 till de destinatärer och enligt de villkor som följer av § 7 och § 8. (§ 6 A) Maximalt 3 % av stiftelsens genomsnittliga, över minst 5 år, rullande ”Samlade värde”, /./, kan tillfalla destinatärskretsen i § 7 och fördelas enligt där angivna riktlinjer. (§ 6 B) Maximalt 0,5 % av stiftelsens genomsnittliga, över minst 5 år, rullande ”Samlade värde”, /./, kan tillfalla destinatärskretsen i § 8 och fördelas enligt där angivna riktlinjer. (§ 7) Stiftelsens ursprungliga destinatärer är vid bildandet; Niclas Tell, 670525-1335, Markus Tell, 690101-0014, Patrik Tell, 700826-0353, Karin Tell, 711101-0083, Marcus Almering, 711021-0494, Malin Almering, 740316-0166. Om styrelsen fattar beslut om utdelning enligt § 6 A ska beslutad utdelning tillfalla denna grupp, där varje ovan namngiven destinatär (ursprunglig destinatär) representerar en familjegren. Beslutad utdelning ska fördelas i lika delar på respektive familjegren, vilken inledningsvis ska tillfalla de ursprungliga sex destinatärerna, att utbetalas periodiskt under efterföljande räkenskapsår. Vid en ursprunglig destinatärs frånfälle ska dennes efterlevande biologiska barn träda i dennes ställe. Vid efterlevande biologiska barns frånfälle ska dennes/dessas biologiska barn träda in, och på samma sätt fortsätta till avkomlingar i rakt nedstigande led. Vid en ursprunglig destinatärs frånfälle ska dennes andel av beslutad utdelning fördelas mellan dennes berättigade avkomlingar på det sätt styrelsen finner lämpligt. För styrelsen föreligger skyldighet att beakta de behov som föreligger i varje enskilt fall, vilket kan utgöras av exempelvis inkomstförhållanden, ålder, försörjningsbehov, utbildningsbehov samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse. Saknas det i framtiden någon berättad ättling till en familjegren ska den grenen anses utsläckt och andelen fortsättningsvis fördelas i lika delar mellan kvarvarande familjegrenar. Dock ska Mia Tell, 511123-0164, räknat från tidpunkten för Peter Tells frånfälle, under återstoden av sin livstid erhålla 10 % av den beslutade utdelningen. Mia Tell kan avstå från hela eller del av hennes rätt till utdelning, vilken då ska fördelas i enlighet med vad som följer av denna paragraf. En destinatär kan avstå från hela eller delar av sin erhållna utdelning, som kan gå vidare till den avstående destinatärens biologiska barn och eller barnbarn. Destinatären får själv besluta om fördelningen. Ett skäl för avstående kan vara att stödja gymnasiala eller högre studier. Med biologiska barn avses även barn som adopterats före 10 års ålder av känslomässiga skäl. Destinatär under 25 år äger inte rätt att erhålla del av utdelning. Styrelsen har dock rätt att fatta beslut om att utbetala skäligt belopp till destinatär under 25 år. (§ 8) Om styrelsen fattar beslut om utdelning enligt 6 B, ska utdelningen fördelas enligt nedanstående princip. Utdelningen ska tillfalla den eller de inom den destinatärskrets som framgår av § 7 (eller avkomling till sådan destinatär) som bedriver högre studier, eller på annat sätt uppvisar framåtanda, engagemang och som med kraft och inlevelse arbetar mot högt uppsatta mål. Med högt uppsatta mål kan exempelvis avses konstnärliga, musikaliska, idrottsliga, politiska eller affärsmässiga mål. (§ 10) Om hela destinatärskretsen i § 7 utsläcks ska utdelningen i stället fördelas mellan nedanstående ändamål. Utdelning behöver inte ske varje år och inte i lika delar mellan ändamålen. a) Efter ansökan stödja forskning och utveckling inom hållbar energigenerering utan miljöpåverkan. b) Utdelning till fysiska och/eller juridiska personer för uppnådda resultat avseende forskning och utveckling inom hållbar energigenerering utan miljöpåverkan. Härvid kan även innovativa, tekniska och/eller politiska framsteg beaktas. c) Utdelning för att stödja hjälp till självhjälp i utvecklingsländer avseende vatten, energi och/eller jordbruk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stamfar Peter
Organisationsnummer:802477-5416
Adress:
  • Peter Tell
  • Svinningeuddsvägen 58
  • 184 92 ÅKERSBERGA
Telefonnummer:0707-149802
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS