ÄNDAMÅL

1:o Af donationsfondens behållna ränteafkastning skall räntan å 18,750 kronor i jemnadt tiotal utgå till tre stipendier för adliga gossar eller ynglingar, hvilkas föräldrar äro i det medellösa tillstånd, att de ej kunna tillfullo bestrida kostnaderna för sina barns uppfostran eller hvilka efter föräldrarnas frånfälle ej erhållit i arf så mycket som till uppfostran erfordras och räntan å 11,250 kronor jemväl i jemnadt tiotal till två pensioner åt behöfvande adliga fröknar;
2:o Då stipendium eller pension blifver ledig, skall kunggörelse derom i vanlig ordning utfärdas med utsättande af viss ansökningstid;
3:o Medlemmar af adliga ätten N:o 1636 Reuterskiöld och friherrliga ätten N:o 377 Reuterskiöld ega företräde till dessa understöds erhållande;
4:o Vid ansökning skall fogas intyg af två trovärdiga adelsmän om behofvet af understöd samt prestbetyg, utvisandes den sökandes ålder;
5:o Om flere sökande anmäla sig, tilldelas understödet den mest behöfvande; och vid lika behof anställes lottnig mellan de sökande;
6:o Stipendiat bibehåller understödet, till dess han fylt 21 år, direktionen dock förbehållet att, derest omständigheterna dertill föranleda, medgifva understödets bibehållande under ytterligare tre år. Pension utgår till och med sex månader efter det pensionär blifvit gift eller med döden afgått;
7:o Om understödstagare kommer i sådana bättre villkor, att behofvet af understöd ej vidare gör sig gällande, skall detsamma upphöra. Derest understödstagare beträdes med grof vanart och laster, förverkas understödet;
8:o Genom gosses tilldelande af understöd ikläda sig hans föräldrar eller förmyndare skyldigheten att bereda honom en vårdad uppfostran;
9:o Skulle af förenämnda ätter ingen ingen gosse eller yngling visa sig vara i behof af att åtnjuta ifrågavarande understöd, må det tillkomma behöfvande gosse eller yngling af friherrliga Örnsköldska ätten, härstammande från friherre Nils August Örnsköld, samt om sådan sökande ej anmäler sig, till det belopp och i den ordning riddarhusdirektionen bestämmer, tilldelas gosse eller yngling af annan å svenska riddarhuset introducerad ätt. Härvid skall dock iakttagas, att understödstagare, som ej tillhör Reuterskiöldska familjerna, må vara skyldig att, sedan han innehaft understöd i fem år, afträda detsamma äfven före fylda 21 år, derest behöfvande sökande af nämnda familjer anmäler till understödets åtnjutande;
10:o Derest ej någon till förenämnda pensioner berättigad fröken sig anmäler, må de till pensioner afsedda belopp utgå såsom stipendier i den ordning härofvan i afseende å understöden är till gosse är föreskrifvit;
11:o För fondens förvaltning utgår af dess ränteafkastning till riddarhuset vanligt förvaltningsbidrag i enlighet med hvad angående riddarhusets öfriga fonder i allmänhet är stadgadt.

Två lika stora pensioner ändras till en pension. Minst en tiondel av den årliga avkastningen av fonderna läggs till kapitalet samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Överstelöjtnanten C G Reuterskiölds pensionsfond
Organisationsnummer:802002-7853
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS