ÄNDAMÅL

Den förenade stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden, får användas för sådana ändamål som tidigare kunnat tillgodoses från endera stiftelse (Kungl. Maj:ts beslut 1971-05-27).

Understöd eller pensioner till industriidkare, speciellt sk. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, vilka från att ha varit välsituerade oförskyllt kommit i små omständigheter, ävensom till behövande efterlevande av nämnda kategorier. Understöd för studieändamål, om särskilda skäl därtill är, till personer, vars föräldrar är i livet, därest föräldrarna fyller de i testamentet efter Per Eriksson angivna behörighetskraven. För beviljande av understöd krävs att understöds- eller pensionstagaren, eller i fall av understöd eller pension till efterlevande, hans fader eller moder är sedan minst fem år bosatt i Gästrikland. Företrädesrätt till understöd eller pension skall vid i övrigt lika förhållanden tillkomma personer inom förutvarande Torsåkers och Ovansjö kommuner. Understöd eller pension må icke understiga 500 kronor och icke överstiga 3.000 kr.

Den årliga avkastningen från Hedvig Ulfsparres donation må enligt Kungl. Maj:ts beslut 1967-09-22 användas för att vårda och förkovra Hedvig Ulfsparres till Gästriklandsfonden, och av denne till Nordiska Museet och till Gävle museum överlämnade samlingar av textilier, konst och kulturföremål samt möbler och husgeråd ävensom att hålla dessa samlingar tillgängliga för allmänhet och forskning. Avkastningen må även användas för att i övrigt fullfulja donators kulturella syften.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden
Organisationsnummer:885500-5479
Adress:
  • Länsstyrelsen Gävleborg
  • 801 70 GÄVLE
Telefonnummer:010-22 51 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS