ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för individens rättigheter, integritet och frihet från förtryck, statligt eller annat, samt främja ett öppet, fritt och långsiktigt hållbart samhälle där staten fokuserar på sina kärnuppgifter. Stiftelsen ska med sin verksamhet stärka samhällsinstitutioner och grundläggande demokratiska värden såsom, till exempel, äganderätt, tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet, verka mot särbehandling av individer på grund av till exempel ras, ursprung, etnicitet och kön, verka för tjänstemanna-ansvar, motverka korruption samt strömningar som undergräver det öppna samhället, såsom till exempel auktoritära rörelser och relativisering av kunskap och forskning. Stiftelsen ska med sin verksamhet främja utbildning, vetenskaplig forskning, politiska organisationer, journalistik, idrott och kultur eller annan liknande verksamhet. Stiftelsen ska verka inom Sverige och i utlandet. Främjande skall ske genom anslag, bidrag, donationer och gåvor (nedan ”ekonomiskt stöd”) till enskilda och allmänna utvecklings-, utbildnings- och forskningsprojekt, till privatpersoner, juridiska personer och organisationer med verksamhet förenlig med stiftelsens övergripande allmännyttiga ändamål. Stiftelsen får uppfylla dess ändamål genom samarbete med andra organisationer samt genom bildande av dotterföretag. Stiftelsen skall verka för ändamålet genom att lämna ekonomiskt stöd, detta med lägst 80 % av stiftelsens avkastning (under en period om 3 år) enligt beslut av stiftelsens styrelse. Stiftelsen äger rätt att använda hela eller delar av dess kapital under förutsättning att styrelsen är enig därom. Om [stiftare] avlider skall stiftelsen senast under det kalenderår som följer året efter att arvskifte skett, dela ut samtliga medel inklusive dess kapital. Stiftelsens kapital får dock inte i något fall delas ut i dess helhet förrän tidigast år 2028. Såväl privatpersoner som juridiska personer och organisationer (oavsett juridisk person eller inte) kan efter beslut av styrelsen få ekonomiskt stöd från stiftelsen inom områden som är förenliga med stiftelsens syfte. Stiftelsen får inte lämna ekonomiskt stöd till följande personer: [stiftare], hans närståendekrets definierad i enlighet med 21 kap 1§, aktiebolagslagen (2005:551).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Othismos
Organisationsnummer:802482-0501
Adress:
  • Box 7392
  • 103 91 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS