ÄNDAMÅL

§ 2 Efter avdrag av förvaltningskostnaderna och sedan förvaltningsdirektionen närmare bestämt andelens storlek lägges minst en tiondel och högst en fjärdedel till kapitalet. återstoden av avkastningen användes till ett stipendium. § 3 Stipendiet tilldelas en förtjänst medlem av Södermanlands-Nerikes nation, som bedriver avancerade studier i latinska eller grekiska språket, utan hinder därav att denne möjligen kan ha erhållit andra understöd. Skulle enligt ovan full kompetent sökande ej finnas, må stipendiet kunna tilldelas landsman, som ägnar sig åt vetenskap, vilken kräver avancerade kunskaper i ettdera eller båda av nämnda språk med företärde för den som ägnar sig åt latinska- eller grekiskspråkig litteratur. Dock må stipendiet i sådant fall endast utdelas för ett år i sänder. Skulle likväl ej kompetent sökande finnas må stipendiet kunna tilldelas landsman som bedriver studier i latin eller grekiska på lägst 20-poängsnivå, utan hinder därav att denne möjligen kan ha erhållit andra understöd. § 4 Stipendiet utses för tre år av stipendienämnden. Skulle vid stipendietidens utgång ej annan kompetent sökande anmäla sig äger den förutvarande innehavaren rätt till prolongation med ett år i taget. Då stipendium utgår enligt 3 § tredje stycket får detta utdelas för endast ett år i sänder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Lundqvists minne
Organisationsnummer:802480-7284
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11  Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS