ÄNDAMÅL

a.att i Mendelska sällskapets anda bidra till ett informationsutbyte i för dem som ägnar sig åt vetenskapliga ärftlighetsstudier och deras praktiska tillämpning eller är intresserade av detta. För detta ändamål anordna möten med föredrag, diskussioner och demonstrationer där hithörande frågor behandlasVidare bör detta befrämjas genom att så långt som möjligt anordna besök av vetenskapsmän i facket från andra orter i landet och från utlandetb.att väcka intresse för och främja vetenskapliga ärft!ighetsundersökningar samt att överhuvudtaget sprida kännedom om och intresse för ärft!ighets!äran ochnärstående spörsmålc.att underlätta publicering av ärftlighetsundersökningar

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mendelska sällskapet i Lund
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS