ÄNDAMÅL

Av räntemedlen skulle ”sedan avdrag skett för förvaltningskostnader, överlämnas till stationsbefälhavaren vid vardera av flottans stationer i Stockholm och Karlskrona för att av dessa myndigheter, efter förslag av respektive chefer för underofficers- och sjömanskårerna, utdelas såsom uppmuntran till den stationen tillhörande medlem av sjömanskåren som karlskrivits från skeppsgossekåren, under året fullbordat föreskriven utbildning i underofficersskolan och under sin föregående tjänstetid i sjömanskåren genom sitt uppförande visat sig bestå de bestå prov på fosterlandskräelk och plikttrohet. Skulle räntemedlen, efter ovan nämnt avdrag för förvaltningskostnader, komma att uppgå till ett belopp, avsevärt överstigande 100 kronor, böra de medlen fördelas i flera premier, vardera uppgående till omkring 100 kronor, att fördelas på motsvarande sätt, som ovan angivits. Skulle framtiden genom förändrade förhållande de ovan angivna föreskrifterna beträffande räntemedelns fördelning och utdelning ej visa sig lämpliga eller tillämpliga vågar jag uttala den förhoppning, att flottans vederbörande myndigheter ville träffa erforderliga åtgärder för utdelande till vinnande av det syftemål som jag ovan antytt. Länsstyrelsen i Stockholms län gav den 1 september 2016 tillstånd till att stiftelsens tillgångar förbrukas genom att utdelas till ett näraliggande ändamål; ”utdelning av stipendier till förtjänstfulla soldater och sjömän inom marinen under deras vidareutbildning.”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Med flottan för fosterlandet
Organisationsnummer:802407-5197
Adress:
  • Försvarsmakten, Marinstaben
  • Musköbasen
  • 14880 Muskö
Telefonnummer:08-788 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS