ÄNDAMÅL

Reglemente den 21 januari 1877: ”§ 2 Årliga räntan, beräknade efter 5 för 100, utdelas den 6e eller 16e Juni (H.K.H. Kronprinsens namnsdag eller födelsedag) till en yngling vid Karlstads högre elementarläroverk, som der fullbordat sina studier med maturitetsexamen, är medellös och hjelpbehöfvande, flitig, framstående i studier och har ådagalaggt ett godt och stadgadt uppförande – Stipendiet skall utdelas den 6e Juni, så framt vid den tiden maturitetsexamina vid läroverket äro afslutade, men i annat fall den 16e samma månad. § 3 Stipendiater utses av läroverkets Rektor och de lärare, hvilka i maturitetsexamen vid tillfället deltagit, egande, i händelse rösterna falla lika för två eller flere lärjungar, öfans utslagsrösten. § 4 Stipendium av denna fond får icke efter lärjunges afgång från läroverket bibehållas. § 6 De räntemedel, som å kapitalet upplöpa intill första utdelningsdagen, äfvensom framdeles den afkomst af kapitalet, som öfverstiger stipendiebeloppet Två Hundra Kronor årligen, skall i Sparbank insättas, intill dess beloppet uppgår till Ett Tusen Kronor, då ett nytt Stipendium å Femtio Kronor får utgå till annan lärjunge vid läroverket, hvilken tillhör någondera av läroverkets tvenne högsta klasser och öfrigt uppfyller bestämmelserna. Sammanledes förfares i all framtid, så att för hvarje besparing af Ett Tusen Kronor utgår nytt Stipendium.§ 7 Stipendium, som på grund af föreskrifterna i § 6 utgår, får af lärjunge innehafvas intill dess han från läroverket afgår, så framt han fortfarande gör sig däraf förtjent.”Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27:Stipendiet skall utdelas till elev, som avgått med slutbetyg från gymnasieskola i Karlstad. Utdelning skall få ske vid årsavslutningen. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kronprinsens stipendiefond
Organisationsnummer:873201-5949
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:426 346 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS