ÄNDAMÅL

John Albert Marklunds frisängAv donationsurkunden framgår att bidrag från John Albert Marklunds frisängsfond är avsett för1) arbetare som arbetar på Bure AB:s eller dess rättsinnehavares sågverk etc. (BureAB finns inte längre som bolag),2) Bure bys medellösa (fattiga) invånare3) andra medellös? inom Norra lasarettets distrikt (Skellefteå sjukvårdsdistrikt) och, som inte tillhör den kommunala fattigvården och vilkas fattigdom behörigenbestyrkes. Avkastningen får enligt Kammarkollegiets beslut 1973-02-12, som gäller alla frisängsfonder, användas för1) beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum,2) bidrag under eller efter sjukhusvård om en patient fått sin ekonomiska ställning försämrad i anledning av sjukhusvistelsens längd eller p.g.a. minskad arbetsförmågaorsakad av sjukdomen,3) bidrag för eftervård som patienten av ekonomiska skäl inte kan bekosta själv,4) bidrag till ortopediska hjälpmedel,5) bidrag till andra personlin hjälpmedel dock ej tandprotes eller vanliga glasögon,6) bidrag för konvalecensvård och rekreationsresor som patienten av ekonomiska skäl eljest inte har råd att bekosta.7) bidrag får inte ges till ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller medel från försäkringskassa´)8) för frisängsfond gällande föreskrift om anknytning till visst sjukhus eller vissa patienter ska alltjämt iakttas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Johan Albert Marklunds Frisängsfond
Organisationsnummer:894701-1931
Adress:
  • Löne- och faktureringsbyrån
  • Byggnad 11
  • 901 85  Umeå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:51 144 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS