ÄNDAMÅL

Endast den årligen utfallande räntan får användas. Av kapitalet får endast något tillgripas, om kommunalnämnd och kommunalstämma enhälligt uttala den meningen, att antingen ändamålet med fonden är uppfyllt eller fylles utan bidrag från densamma, eller att på grund av särskild, för hela socknen gemensam, inträffad olycka eller hemsökelse ett bidrag från fondens kapital är i hög grad behövligt.
Av fondens afkastning har jag tänkt mig bidrag till följande, för socknen allmännyttiga ändamål, hvilka nog ej alla kunna samtidigt tillgodoses:
a/ anställandet av en diakonissa med plats vid Nääs Fabrik under hvillkor, att hon der får fri bostad och värme. Hennes arbete med att hjelpa i dåliga hem och vanlottade små barn, att samla unga arbeterskor- och om så befinnes lämpligt, arbetare till enklare samkväm m.m., må dock ej inskränkas till Nääs Fabriks personal, utan må så vidt hennes tid och krafter räcka till, äfven sträckas öfver hela socknen – allt i enlighet med den instruktion, kommunalnämnden kan vilja utfärda.
b/ Anställande af en person att organisera och leda den vid Nääs Fabrik redan befintliga idrottsklubben genom övningar i gymnastik/även om vintrarne/ samt allmän idrott. Lämpliga medel att samla medlemmar in i en under städade former bedrifven idrott må delegationen uppfinna. I klubben må medlemmar från hela socknen, om så lämpar sig intagas.
c/ Bildandet av en boy-scout kår inom socknen, om lämplig ledare kan uppspåras.
d/ Undervisning i körsång eller blåsning å de vid Nääs Fabrik befintliga messingsinstrumenterna, hvilka länge legat obegagnade.
För övrigt må i kommunalnämnd eller stämma väckas förslag om anslag, till hvilket allmännyttigt ändamål som helst inom socknen, dock ej sådant som ändock bort betalas av skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen J T Bergs minne
Organisationsnummer:863500-7662
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Lerums kommun
  • 443 80 LERUM
Telefonnummer:0302-521919
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS