ÄNDAMÅL

Kapitalet må aldrig tilgripas men årliga räntan användas till sådane inom Församlingen födde ägta och oäckta barns underhåll som icke hafva någon som vårdar deras upfostran, utan genom kringstrykande skaffa sig födan och med detsamma öfva sig uti odygder: Att desse så många i hvarje Församing som årliga räntan efter ett billigt Accord medgifver betalning före, inaccorderas hos redelige och välkända Män att åtnjuta ärforderlig klädnad, föda och undervisning i läsande samt tilållas nyttiga sysslor och göromål, efter hvarderas kön, så att de kunna sin utkomst förtjena, om icke förr, åtminstone vid fulla Sexton års ålder, då betalnigen bör uphöra, så vida ofärdighet, sjukdom eller annan giltig ordsak såsom klen och ringa kroppsstyrcka emot åren icke gör en längre betalningstid af nöden, hviklet i hvarje sådan händelse måste betracktas. Skulle det inträffa, att i saknad af sådane fattige barn innom Församlingen som nämde äro, årliga räntan eller en del däraf blef något år odisponerad, utdelas den efter Öfverläggning af Pastor och Kyrckoråd, till de inom församlingen boende gamla Enkor som sakna förmåga att kunna förtjena sig födan och icke hafva fattigdel eller barn och anhöriga som kan dem underhålla: dock må någon Enka icke tilläggas mera än högst En Sjettedel af hela interesset; men väl mindre efter bepröfvande.Skulle ränte-medel ändå blifva öfrige för året, förvaras de och sammnlägges med kommande årets interesse, att udelas som sagt är, intill dess de kunna begagnas till sådane fattige barns underhåll som framman äro omnämda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Holmströmska fonden
Organisationsnummer:802478-9326
Adress:
  • Per-Arne Ek
  • Tollstad Norrgård 1
  • 595 97 Mantorp
Telefonnummer:0706-561198
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 277 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS