ÄNDAMÅL

Mom 1. Stiftelsen Hilarionakademin har till ändamål att upprätta, bevara och utveckla en levande kontakt med den källåder av framtidsskapande och civilisationsförnyande kraft (i språkvärlden betecknas den oftast som ”den uråldriga visdomen”) som finns tillgänglig i tidlöshetens dimensioner och omsätta denna i en utbildnings- och forskningsverksamhet för antagna individer. Ambitionen är att steg för steg bygga upp en akademi i nivå med sin tids främsta universitet, eller jämförbara läroanstalter och forskningsinstitut. En grundidé bakom detta projekt är tanken att det kommer att ske en utveckling både inom den tanketradition som brukar kallas den uråldriga visdomen och inom den moderna vetenskapen som gör att de båda kommer att konvergera. Stiftelsen har som ambition att attrahera och anta individer från hela världen, såväl elever som lärare och forskare. Detta innebär att verksamheten kommer att vara flerspråkig, med svenska och engelska som de initialt relevanta språken. Mom 2. Det överordnade målet för antagna individers utveckling är att de skall hitta sin själsgrupp samtidigt som de utvecklar högsta möjliga grad av andligt grundat omdöme. Detta blir sedan grunden för att de genom sitt tjänande av medmänniskorna kan lämna ett högkvalitativt bidrag till sitt samhälles utveckling. Det bärande och definierande elementet i akademins utbildningsverksamhet är ett ”core curriculum” bestående av ett fortgående och flerfasigt utbildningsprogram som är fokuserat på elevernas inre arbete och på att möta de behov som uppkommer i detta. Efter godkänt fullgörande av den första fasen i detta ”core curriculum” betraktas antagen individ som ledamot i akademin. Detta flerfasiga ”core curriculum” skall sedan löpa parallellt med och kompletteras av annan utbildningsverksamhet i ämnen som svarar mot de behov som antagna individer och ledamöter har för att kunna vidareutvecklas i sin ämnesexpertis. Tyngdpunkten i det inre arbetet skall vara en kombination av studier av för ändamålet lämplig litteratur och meditation för successivt friläggande av den djupast sett språklösa intuitiva kunskapen om såväl människans som den övriga tillvarons yttersta natur, mening och mål. Dessa intuitiva insikter skall sedan omsättas i en världsbild – inkluderande ett integrerat och i utveckling statt förhållningssätt både till det som i allmänhet åsyftas med inre, andliga realiteter och till de aspekter av tillvaron som likaledes i allmänhet betraktas som naturvetenskapens domäner – samt en människo-, samhälls- och historiesyn. Tanken är att antagna individer och ledamöter skall, genom den flerfasiga ”core curriculum” som akademin erbjuder, kunna successivt bygga upp och fortgående utveckla en inre själsgrundad plattform med utgångspunkt från vilken de sedan förväntas att allt efter sin intresseinriktning göra de fördjupade studier och denforskning som gör det möjligt för dem att lämna (i de bortomspråkliga dimensionerna väl förankrade) bidrag inom sina valda områden inte bara till kunskapsutvecklingen och samhällsdebatten utan även mer konkret till samhällsutvecklingen genom att åta sig betydelsefulla uppgifter inom samhällets olika institutioner. Akademins utbildningsverksamhet skall inte vara kommersiellt tänkt. Detta innebär att den för ledamotskap kvalificerande första fasen av ”core curriculum” skall erbjudas kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Övriga faser i ”core curriculum” samt de utbildningar av fortbildnings- och spetsutbildningskaraktär som erbjuds ledamöter skall i möjligaste mån erbjudas på samma villkor. Utbildningsverksamheten skall bedrivas i för ändamålet anpassade lokaler. Mom 3. Under uppbyggandet av Stiftelsens verksamhet till full kapacitet skall fokus läggas på följande fyra processer: a) Att så fort som möjligt utveckla och erbjuda den för ledamotskap kvalificerande första fasen av ”core curriculum” som en utgångspunkt för arbetet att på sikt vidareutveckla ett fullvärdigt utbildningserbjudande i enlighet med Stiftelsens ändamål så som det är beskrivet i stadgarna § 2; mom. 1 & 2. b) Att anskaffa kapital för möjliggörande av kostnadsfri utbildning. Stiftelsens kapital är de medel som anslås till den av fysiska eller juridiska personer, eller i förekommande fall av stat och kommun. Stiftelsens kapital skall förvaltas enligt de högt ställda krav som rimmar med andan i Hilarionakademin och Stiftelsen Hilarion HOH:s verksamhet. c) Att upprätta kriterier för rekrytering av arbetande ledamöter. Kriterier som sedan med största möjliga skyndsamhet omsätts i en rekryteringsprocess. Stiftelsen äger rätt att bedriva verksamhet även under den period då i stadgarna uppgivet antal ledamöter ännu ej hunnit rekryterats. d) Att anskaffa mark lämplig för uppförande av för ändamålet anpassade lokaler för bedrivande av Stiftelsens verksamhet. Provisoriska lösningar tillämpas under den tidsperiod då detta är nödvändigt. Andra långsiktiga lösningar än nybyggnation kan accepteras om de visar sig uppträda och på ett acceptabelt sätt fyller Stiftelsens behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hilarionakademin
Organisationsnummer:802480-6641
Adress:
  • Hillesgården 4452
  • 264 94 Klippan
Telefonnummer:070-797 24 93
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS