ÄNDAMÅL

Af kapitalet, som skall placeras på ett godtagbart sätt, skall högsta afkomsten utdelas såsom understöd åt så många medelemmar af min helslägt, att hvardera pensionairen bekommer ett belopp motsvarande 13 000 kr i 2019 års penningvärde, med årlig uppräkning enligt konsumentprisindex, årligen, hälften i slutet af Mars och hälften i Oktober månad. Pensionsfondens vårdare böra bland sökande som, efter tillkännagifven ledighet i Post- och Inrikes Tidningar samt allmännare läst tidning i Halland och Skåne, sig anmäla, samvetsgrannt utse dem som äro i verkligt behof af understöd, gudfruktige af Lutherska trosbekännelsen, (icke t. ex. mormoner, katholiker, baptister eller andre separatister) gifte eller ogifte, ej i Stockholm och ej heller utrikes boende under den tid de pensionen åtnjuta, hvilken tid omfattar endast åren från det femte till och med det tjugonde samt från det femtionde till lifvets slut, så framt icke på annat sätt pensionairen tillfallen förmögenhet förändrat behofvet eller pensionairen begått brott och laster, då understödet genast indrages. Vid lika förhållande i öfrigt äge närmare till mig beslägtad företräde framför fjermare, den som bor uti Halland före den som bor annorstädes. Den fattige till arbete oförmögne frände, som lider af obotlig sjukdom, intygad af två läkare, må ock fastän icke 50 år gammal erhålla pension, och då en så beskaffad pensionär uppnått 50 år, understödet jemväl ökas till årligen ett belopp motsvarande 16 000 kr, i 2019 års penningvärde, med årlig uppräkning enligt konsumentprisindex. Barn och någon af dess föräldrar må ej på samma tid vara pensionairer, icke någon som tillhör eller tillhört militaire-ståndet, ej heller den, som gjort cession, så framt densamme ej erhållit befrielse från borgenärers kraf eller visat sig hafva dem förnöjt. Pensionen må icke för skuld utmätas eller beläggas med kvarstad, och utdelningen ej upphöra, för att dymedelst öka kapitalet, annorledes, än för fyllnad i pensionsbeloppet eller i brist af behörige sökande. Om helslägten utdör träder halfslägten i dess ställe.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Hallbäckska Pensionsfonden
Organisationsnummer:849200-9330
Adress:
  • Birgitta Persson
  • Fasanvägen 27
  • 302 40 Halmstad
Telefonnummer:0761-956705
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS