ÄNDAMÅL

Avkastningen skall – sedan 1/6 lagts till kapitalet och kostnaden för de gravar som angivits i testamentet blivit tillgodosedd – användas till behövande musiker och deras änkor enligt följande.

För att få del av fonden måste sökanden:

1. Vara svensk medborgare.
2. Vara bosatt minst sex år i Göteborg.
3. Varit anställd i Sverige såsom musiker vid evangelisk-luthersk kyrka, statens läroverk, offentlig orkester eller militärmusikkår eller och i egenskap av dirigent eller framstående musiklärare ha verkat för och sökt främja det offentliga musiklivet i Göteborg.
4. Att genom sjukdom, ålderdom eller utan eget vållande till att ej kunna försörja sig och sin familj.
5. Att minst två välkända personer kan styrka genom intyg att sökanden gjort sig känd för en redbar och nykter vandel samt arbetssamhet och duglighet. Behövande änka efter person som uppfyller dessa villkor är jämställd med sådan person som annars är berättigad till understöd. Änka med minderårigt barn har företräde. Understödet bör ej utdelas i mindre poster till för många behövande, utan mer till ett mindre antal verkligt behövande personer. Ej utdelad ränteavkastning skall läggas till kapitalet.

Fonden erbjuder svenska medborgare med varaktig anknytning till Göteborg (bosatt minst i sex år) att ansöka om medel ur fonden. Fonden mottar också förslag på förtjänta personer, som är svenska medborgare, som också kan komma i åtnjutande av fondens medel. Behöriga sökande, samt förtjänta personer i förslag, är enligt stadgarna:

1. En person som är, eller har varit, musiker, dirigent eller musiklärare och som är i behov av stöd för sin försörjning. Även änka eller änkling till person i denna kategori är behörigt sökande. Man måste kunna redovisa sin ekonomiska ställning.

2. En person som är, eller har varit, yrkesutövande musiker, dirigent eller musiklärare, som har verkat för och har försökt främja det offentliga musiklivet i Göteborg. Ansökan kan göras i eget namn. Man behöver inte redovisa sin ekonomiska ställning.

Ansökningar tas normalt emot under hösten för utdelning i december. Pga coronapandemin har vi valt att tidigarelägga utdelningen för 2021 till våren. Vi hoppas att detta ska kunna bidra till att lindra de ekonomiska svårigheter som många frilansande musiker står inför. Om du fick bidrag från stiftelsen 2020 finns det inget hinder för att söka igen redan nu, men om du fått stipendium generellt, inklusive från oss, under de senaste 24 månaderna, så är detta något som vägs in i bedömningen. Ansökningsblanketten måste skrivas ut, undertecknas och skickas per post, tillsammans med motivering samt inkomstuppgifter från senaste deklarationen (inkomstuppgifter behövs bara om du söker enligt punkt 1 ovan). Ansökan måste vara inkommen senast den 16 april 2021.

Sökande som beviljats bidrag meddelas om detta senast den 1 maj 2021, med målsättningen att pengarna ska betalas ut innan slutet på maj, förhoppningsvis tidigare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Malmgrens fond för behövande musici
Organisationsnummer:857205-8165
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:15 februari — 16 april
Kontaktperson:Karl Johan Nordensten
Tillgångar:2 649 082 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: Ladda ner ansökan
GDPR: Ladda ner behandling av personuppgifter