ÄNDAMÅL

Av fondens årliga ränteavkastning skall en tiondedel läggas till kapitalet intill dess detta uppgår till sjuhundratusen kronor. Intill dess fonden uppgår till nyssnämda belopp, skola nio tiondedelar av fondens ränteavkastning, efter avdrag av nödiga kostnader för fondens förvaltning, på sätt här nedan sägs årligen utdelas såsom hjälp och stöd åt behövande personer, vilka äro mantalsskrivna inom Färjelanda kommun. Dessa utdelningar skola verkställas efter följande riktlinjer: 1. I första hand skola ifrågakomma skötsamma, företrädesvis yngre personer, vilka vid ingående av äktenskap äro i behov av hjälp för anskaffande av kreatur eller andra yttre inventarier. Sådan hjälp skall utgå på så sätt att av fondens medel inköpes en häst eller en ko en eller en annan yttre inventarie, som ställes till den hjälpbehövandes förfogande, med förbehåll att sålunda inköpt kreatur eller inventarie icke skall övergå med äganderätt till mottagaren förr än fulla fem år förflutit från överlämnandet och i så fall endast försåvitt mottagaren visat sig uppfylla det krav å skötsamhet o. d., som utgör förutsättningen härför. 2. Härnast skola ifrågakomma sjuka personer, som äro i verkligt behov av understöd och som icke anlita hjälp av fattigvården. 3. Härefter skola ifrågakomma äldre skötsamma lantbrukare eller f. d. lantbrukare, som icke heller anlita fattigvården, men som äro i behov av understöd. 4. Huvudregeln vid bestämmandet av dessa utdelningar skall vara, att understöd icke i något av de ovan nämnda fallen må utgå till person, som under senaste året erhållit full försörjning från fattigvården. 5. Slutligen må utdelningar, utöver vad ovan sagts, å mindre belopp från fonden äga rum till julen åt särskilt behövande inom kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gustaf Adolf Samuelsons minnesfond
Organisationsnummer:862500-8720
Adress:
  • Tommy Larsson
  • Inglerud 3
  • 458 91 Färgelanda
Telefonnummer:0528-567000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS