ÄNDAMÅL

– skall tillfalla Ängslyckan, Hedesunda under namn Gunnar Löfs fond. Denna fond skall användas till nytta och trevnad för de gamla och särskilt de handikappade skall komma i åtanke.
1028533 W2554 802480-5593 Dalarnas län Stiftelsen Gunnar och Elin Wickbergs minnesfond Ludvika Stöd- och styrningsförvaltningen Ludvika kommun 771 82 LUDVIKA 0240-860 00 Ludvika Annan stiftelse Aktiv 2017 74412 Av räntan av kapitalet ska årligen en tiondel läggas till kapitalet till dess det uppgår till Etthundratusen (100.000:-) kronor. Återstoden av räntan och, sedan kapitalet uppgår till 100.000 :- kronor, hela räntan, skall årligen utdelas till hjälp åt i Ludvika församling kyrkobokförda behövande personer, som lider av reumatisk sjukdom.Utdelningen skall ske i två lika poster varje år, varav den ena skall tillfalla någon ensamstående och den andra någon familj. Bidrag må kunna utgå till samma person eller samma familj mer än en gång, dock i följd högst två gånger.
1023725 X2080 802477-8477 Gävleborgs län Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds donationsfond Gävle Box 1154 Handelssocieteten i Gefle 801 35 GÄVLE Torgny Hjalmarsson 070-316 54 50 Gävle Annan stiftelse Aktiv 2017 3444071 Syftet med fonden är att såväl kapital som avkastning skall användas för den verksamhet som Handels-Societeten utövar enligt § 1 uti sitt reglemente.
1007743 X0109 887500-6689 Gävleborgs län Stiftelsen Gunnar och Lars G Sundblads ungdoms- och understödsfond (personalstiftelse) Hudiksvall Iggesund Paperboard AB 825 80 IGGESUND 0650-282 08 Elisabeth Richardsson Hudiksvall Personalstiftelse Aktiv 2017 32888516
1028571 W2557 802480-5924 Dalarnas län Stiftelsen Gust Johnsons fond Ludvika Stöd- och styrningsförvaltningen Ludvika kommun 771 82 LUDVIKA 0240-860 00 Ludvika Annan stiftelse Aktiv 2017 88740 Avkastningen skall årligen utdelas till fattiga och behövande i Säfsnäs församling och denna utdelning skall ske av och under överinseende av fattigvårdsstyrelsen.
1028838 T2670A 802480-7193 Örebro län Stiftelsen Gustaf Petterssons fond Örebro Storgatan 27 Örebro pastorat 703 63 ÖREBRO 019-15 45 00 Örebro Annan stiftelse Aktiv 2014 34980 Räntan förutom till skötsel av mina föräldrars, mina syskons och min egen grav – även med vinterkransar – må användas till Hackvads kyrkas underhåll eller annat ändamål, som kyrkorådet bestämmer.
1028831 T2668A 802480-7110 Örebro län Stiftelsen Gustaf Adolf och Karolina Petterssons, Skråmsta, minnesfond Örebro Storgatan 27 Örebro pastorat 703 63 ÖREBRO 019-15 45 00 Örebro Annan stiftelse Aktiv 2014 344504 Avkastningen får användas till ändamål som det står församlingen fritt att besluta om.
1026405 W2185 802479-5877 Dalarnas län Stiftelsen Gustaf Aspgrens fond Falun Falu kommun, Ekonomikontoret 791 83 FALUN 023-829 72 Bengt Thored Falun Annan stiftelse Aktiv 2014 119739 Stiftelsens avkastning skall användas till underhåll och förbättring av kommunens brandredskap (tidigare Aspeboda kommun, nu Falu kommun).
1026437 W2198 802479-6164 Dalarnas län Stiftelsen Gustaf och Elna Windahls stipendiefond Falun Falu kommun, Ekonomikontoret 791 83 FALUN 023-829 72 Bengt Thored Falun Annan stiftelse Aktiv 2014 99740 Den å fonden årligen upplupna räntan skall av läroverkskollegiet vid Högre Allmänna Läroverket i Falun tilldelas någon från läroverket utgången lärjunge, som för fortsatta studiers bedrifvande däraf är i behof och som under sin skoltid gjort sig så känd i afseende å karaktär, flit, begåfning och hälsotillstånd, att kollegiet har grundad anledning att af honom vänta framgång på den bana han valt.En gång utsedd stipendiat må vid stipendiet bibehållas, dock högst fyra år, därest hans studiekurs så kräfver och behof fortfarande föreligger samt stipendiaten på för kollegium öfvertygande sätt förmår visa, att han väl användt den tid, hvarunder han åtnjutit stipendiet. Därest kollegiet vid något tillfälle anser, att stipendiet hellre bör delas på två, må sådant ske.
1012300 W0151 883202-4189 Dalarnas län Stiftelsen Gustaf och Johanna Kahlmeters legat Falun Kristinegatan 11 Falu pastorat 791 71 FALUN 023-545 04 Falun Annan stiftelse Aktiv 2017 1250207 Stiftelsen skall användas för kristen social verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. Stiftelsen skall användas främst bland äldre personer. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål, somskall tillgodoses med utdebiterade medel.
1006915 T0115A 875001-7082 Örebro län Stiftelsen Gustav Claesons donation Örebro Box 300 50 Örebro kommun 701 35 ÖREBRO 019-21 52 09 Christina Lagergren Örebro Annan stiftelse Aktiv 2017 5070592 Stiftelsens avkastning skall – sedan minst tio procent därav årligen lagts till kapitalet – användas till att lämna hjälp åt i första hand ensamstående kvinnor och barn och i andra hand övriga behövande personer, bosatta inom Örebro kommun.
1028873 S2694A 873202-2929 Värmlands län Stiftelsen Gustav och Hulda Berggrens donationsfond Karlstad Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD 054-61 50 00 Karlstad Annan stiftelse Aktiv 2014 255697 Fondens ändamål skall vara att lämna ekonomisk hjälp till i Karlstad boende medellösa eller mindre bemedlade personer, vilka lida av någon kronisk sjukdom eller som äro i behov av eftervård på grund av barnförlamning.
1008016 S0205A 873600-4873 Värmlands län Stiftelsen Gymnasiefonden Kristinehamn Kristinehamns kommun 681 84 KRISTINEHAMN 0550-88000 Kristinehamn Annan stiftelse Aktiv 2017 478508 Ändamål enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 1997-01-21:2.Av den årliga nettoavkastningen ska minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas ska reserveras för utdelning under kommande år. 3. Disponibel avkastning ska användas till att lämna stipendium och premium till förtjänta elever enligt punkten fyra nedan.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämplig. 4. Utdelningen skall användas till förmån för elever i kommunens gymnasieskola företrädes för * belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,* stipendium för fortsatt utbildning * hjälp åt elever för studier inom- eller utomlands”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar Löfs fond
Organisationsnummer:802480-8951
Adress:
  • Gävle kommun, KLK-ekonomi
  • 801 84 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:87 712 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS