ÄNDAMÅL

Stiftelsen har – inom ramen för vid var tid tillämpliga uppgörelser om Avtalspension SAF-LO mellan kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen (”LO”) (eller en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe) – till ändamål att:

a) i första hand finansiera den s.k. kollektivavtalsgarantin inom Avtalspension SAF-LO, såsom denna kommer till uttryck i vid var tid tillämpliga uppgörelser om Avtalspension SAF-LO, eller ett sådant motsvarande arrangemang vars huvudsakliga syfte är att vid arbetsgivarens underlåtenhet tillförsäkra den enskilde arbetstagaren, och i förekommande fall dennes berättigade efterlevande, de förmåner som han eller hon har rätt till enligt vid var tid tillämpliga uppgörelser om Avtalspension SAF-LO, nedan benämnd ”kollektivavtalsgarantin”,

b) i andra hand – om kapitalet överstiger vad som behövs för att finansiera kollektivavtalsgarantin – finansiera den informations- och utbildningsverksamhet avseende Avtalspension SAF-LO som kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och LO (eller en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe) bedriver enligt vid var tid tillämpliga uppgörelser om Avtalspension SAF-LO, nedan benämnd ”informationsverksamheten” och,

c) i den utsträckning stiftelsekapitalet inte behövs för att långsiktigt och varaktigt finansiera ändamålet i a och b ovan, främja annat pensionsfrämjande ändamål, i enlighet med vad som närmare framgår av från tid till annan träffade uppgörelser om Avtalspension SAF-LO mellan Svenskt Näringsliv och LO (eller en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Särskilda Pensionsmedel
Organisationsnummer:802479-2551
Adress:
  • Fora AB
  • 101 56 Stockholm
Telefonnummer:087874000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS