ÄNDAMÅL

§ 2
Stiftelsen har – inom ramen för vid var tid tillämpliga överenskommelser om KTP-planen (”KTP”) mellan kollektivavtalsparterna Arbetsgivarföreningen Fremia (”Fremia”), Forena, Akademikerförbund inom Fremia-området (”Akademikerförbunden”) och Handelsanställdas förbund (”Handels”) samt Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (”TGL”) – till ändamål att:

a) i första hand finansiera kollektivavtalsgarantin inom KTP och TGL eller ett sådant motsvarande arrangemang vars huvudsakliga syfte är att vid arbetsgivarens underlåtenhet tillförsäkra den enskilde arbetstagaren, och i förekommande fall dennes berättigade efterlevande, de förmåner som arbetstagaren eller de efterlevande har rätt till enligt KTP och TGL,

b) i andra hand – om stiftelsekapitalet överstiger vad som behövs för att finansiera kollektivavtalsgarantin i a) ovan – finansiera värdesäkring av pensionsförmåner enligt KTP, i den mån värdesäkring inte kan finansieras på annat sätt i enlighet med tidigare överenskommelser mellan kollektivavtalsparterna, och att

c) i den utsträckning stiftelsekapitalet inte behövs för att långsiktigt och varaktigt finansiera ändamålen i a) och b) ovan, främja annat pensionsfrämjande ändamål inom KTP- och TGL-området, i enlighet med vad som närmare framgår av från tid till annan träffad överenskommelse om KTP respektive TGL mellan kollektivavtalsparterna.

Vad som sägs i denna paragraf, samt i stadgarna i övrigt, om Fremia, Forena, Akademiförbunden och Handels gäller i förekommande fall även en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe.

3 §
[…] Såväl stiftelsekapitalet som alla former av värdeökningar på detta, däribland avkastning, realisationsvinst och ränta, får användas för att främja stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital får dock inte förbrukas i sin helhet förrän efter 5 år från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kollektivavtalsgaranti, värdesäkring m.m för KTP och TGL inom avtalsområdet Fremia-Forena-Akademikerförbunden-Handels
Organisationsnummer:802480-2756
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1653)
  • Box 5147
  • 402 23 Göteborg
Telefonnummer:031-7783065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS