ÄNDAMÅL

Stiftelsen har – inom ramen för vid var tid tillämpliga överenskommelser om KTP-­planen (”KTP”) mellan kollektivavtalsparterna Arbetsgivarföreningen Fremia (”Fremia”), Arbetarnas bildningsförbund (” ABF”) och Handelsanställdas förbund (”Handels”) och Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (”TGL”) – till ändamål att:

a) i första hand finansiera kollektivavtals garantin inom KTP och TGL eller ett sådant motsvarande arrangemang vars huvudsakliga syfte är att vid arbetsgivarens underlåtenhet tillförsäkra den enskilde arbetstagaren, och i förekommande fall dennes berättigade efterlevande, de förmåner som arbetstagaren eller de efterlevande har rätt till enligt KTP och TGL,

b) i andra hand – om stiftelsekapitalet överstiger vad som behövs för att finansiera kollektivavtalsgarantin i a) ovan – finansiera värdesäkring av pensionsförmåner enligt KTP, i den mån värdesäkring inte kan finansieras på annat sätt i enlighet med tidigare överenskommelser mellan kollektivavtalsparterna, och att

c) i den utsträckning stiftelsekapitalet inte behövs för att långsiktigt och varaktigt finansiera ändamålen i a) och b) ovan, främja annat pensionsfrämjande ändamål inom KTP (Fremia-Handels), KTP (AFO-Handels) och TGL i enlighet med vad som närmare framgår av från tid till annan träffad överenskommelse om KTP och TGL mellan kollektivavtalsparterna.

Vad som sägs i denna paragraf, samt i stadgarna i övrigt, om Fremia, ABF och Handels gäller i förekommande fall även en sådan organisation som kan komma att träda i någondera partens ställe.

Såväl stiftelsekapitalet som alla former av värdeökningar på detta, däribland avkastning, realisationsvinst och ränta, får användas för att främja stiftelsens ändamål. Stiftelsens kapital får dock inte förbrukas i sin helhet förrän efter 5 år från stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kollektivavtalsgaranti, värdesäkring m.m. för KTP och TGL inom avtalsområdet Fremia-ABF-Handels
Organisationsnummer:802480-2665
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1652)
  • Box 5390
  • 402 28 Göteborg
Telefonnummer:031-778 30 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS