ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att mottaga och förvalta medel, vilka tillfallit stiftelsen genom gåvor från såväl fysiska som juridiska personer. Vid förvaltningen av stiftelsens medel skall tillses att desamma användes för sådant ändamål, att gåvorna till stiftelsen jämlikt 38 § 2 p. lagen om arvsskatt och gåvoskatt av år 1941 är befriade från gåvoskatt, d.v.s. att stiftelsen skall ha till huvudsakligt syfte att främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga och andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Bland de ändamål, som stiftelsen i första hand skall ha att främja, är dels att utdela stipendier till konstnärer inom prosans, poesins, musikens och bildkonstens områden, dels att främja forskningen rörande Evert Taubes liv och levnad samt hans konstnärliga verksamhet, dels att omhänderha, vårda och arkivera efterlämnade handlingar av och om Evert Taube, dels ock – om så befinnes möjligt – att sprida upplysning om Evert Taubes verk till en större allmänhet genom inrättandet av ett Evert Taube-museum. Stiftelsen får äga och förvalta egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Evert Taubes minnesfond
Organisationsnummer:802007-3741
Adress:
  • Sofi Virgin
  • Assessorsgatan 16 A
  • 118 57 Stockholm
Telefonnummer:073-9542395
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS