ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva grundskola som friskola och annan därmed förenlig verksamhet utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer, och att därvid värna om framtagandet av en elevanpassad metod för undervisning inom främst de naturvetenskapliga ämnena,

att stödja utbyte mellan Fredrikshovsskolan och skolor i andra länder för inhämtande av kunskap med naturvetenskaplig inriktning på andra språk främst engelska och franska. Främmande språk bör även talas inom skolan, med hjälp av viss därför anpassad personal,

att Verksamheten i huvudsak följer den i Sverige antagna och gällande läroplanen.Särskilda hänsyn i driften skatt ges till Montessoris pedagogiska teorier med hänsyn titt moderna
internationellt vedertagna, rön inom psykologiska, medicinska och pedagogiska forskningen.

att pröva nya former av ungdomsverksamhet inom ramen för skolverksamheten som gynnar det kreativa klimate i skolan. Det avser främst verksamheter av kulturell natur och sportaktiviteter,
men aven affärsverksamhet som eleverna av egen kraft startar och driver under skolledningens over inseende. Dramatisk och musikalisk framställning bör ingå i skolans profilering.

att aktiviteter som tänder eleverna titt nytta vad gäller deras val av väg för att hitta livets mening skall framjas, liksom skall aktiviteter som utveckliar förmågan att ta ansvar och klara sig
själv i praktiska hänseenden f ramjas och att individuella hänsyn vid uppläggning av varje elevs studieplan som syftar till att utveckla elevernas enskilda förmåga att tillvarata sin- psykologiska och känslomässiga kapacitet parallellt med det naturvetenskap ock humaniora i skolarbetet.

att prova nya former och metoder inom vuxenutbildningen främst fortbildning av lärare och verka for kännedom om Maria montessoris pedagogik.

att skolans huvudsakliga undervisning bedrivs i de ändamålsenliga lokalerna på fredrikshovs slott.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carpe Diem
Organisationsnummer:802017-8060
Adress:
  • Fredrikshovsgatan 6
  • 115 23 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6658063
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS