ÄNDAMÅL

Fondens syfte ska vara att stödja klinisk och grundvetenskaplig forskning för odontologins utveckling. Nämnda syfte ska fonden främja på följande tre sätt: 1. Genom att dela ut stipendier till de som forskar för en doktorsavhandling. Den som erhållit bidrag från fonden ska till styrelsen inlämna en redogörelse för projektets resultat inom två år från den dag som medel ställdes till förfogande. En sådan redogörelse ska även bifogas en ansökan om ytterligare bidrag ur fonden. (Den som inte inkommer med en sådan redogörelse inom föreskriven tid ska inte vara berättigad att erhålla ytterligare bidrag ur fonden.) 2. Genom att dela ut s.k. post doc-stipendier. Inrättandet och utdelandet av dessa stipendier ska vara lika angeläget som stipendier i punkt 1 och de ska vara av sådan storlek att de möjliggör för en nybliven doktor att fortsätta att utöva sin forskargärning för en tid av upp till tre år. Doktorsavhandlingen ska vidare vara av hög kvalité och stipendiaten ska ha ett bra forskningsprogram. Stipendiet ska vara garanterat för perioden under förutsättning att stipendiaten årligen inkommer med en rapport och efter stipendieperiodens utgång inkommer med – eller får publicerat – en vetenskaplig redogörelse över den bedrivna forskningen. 3. Genom att anordna seminarier till minne av Birgit och Holger Thilander (lämpligen vartannat år för att ha hög kvalité på dessa) till vilka nationellt och internationellt erkända gästföreläsare ska bjudas in. (Här vill jag understyrka vikten för mig och min make att dessa seminarier blir av hög kvalité för att, på så sätt, spegla den målsättning som vi alltid hade i vårt arbete av att upprätthålla en sådan.) I valet av teman för seminarierna ska givetvis fondens syfte återspeglas. Fonden ska minst dela ut så mycket av erhållen avkastning (med avkastning avses inte bara direkt i sådan form av räntor och utdelningar utan även kapitalvinster) att skatterättsliga regler om fullföljd uppfylls. Fondens kapital ska även kunna tas i anspråk för årlig utdelning ur fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birgit och Holger Thilanders forskningsfond
Organisationsnummer:802481-9503
Adress:
  • Göteborgs Tandläkare-Sällskap
  • Erik Dahlbergsgatan 9
  • 411 26 Göteborg
Telefonnummer:031-7119174
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS