ÄNDAMÅL

Att möjliggöra utdelande av penningunderstöd för sjuk- och hälsovård åt den vid Skandinaviska Kreditaktiebolagets Göteborgskontor anställda ordinarie personalen. Bidrag ur fonden må endast lämnas till innehavare av ordinarie tjänst vid SkandinaviskaKreditaktiebolagets Göteborgskontor, som på grund av eget eller eljest för vårdande av egen eller familjemedlems hälsa finnes vara i verkligt behov därav. Utdelning från fonden må sålunda jämväl kunna äga rum för att bereda konvalescenter bland personalen eller bland personalens familjer tillfälle till vistelse vid sanatorium eller kurorter under semestertid eller eljest. Företrädesrätt till utdelning tillkommer sådana tjänsteinnehavare eller f.d. tjänsteinnehavare, som den 31 sistlidne Mars innehade ordinarie tjänst eller från sådan tjänst erhållit avsked med pension. I den mån utdelningen av fondens hela avkastning under ett eller annat år ej skulle vara av behovet påkallad, må med utdelningen av avkastningen eller del därav kunna anstå,tills behov av dess utdelande yppas. Afkastningen skall användas som bidrag till sjuk- och hälsovård samt till rekreationsresor och vistelse å annan ort under semestertid. Bidrag må endast lämnas till innehafvare af ordinarie tjänst vid ofvannämda kontor och till förutvarande tjänsteinnehavafvare därsammastädes, som afgått med pension, med företrädesrätt, hvad såväl tjänsteinnehafvare, som f.d. tjänsteinnehafvare beträffar, för dem af dessa hvilka den 31 nästlidne Mars innehade eller innehaft ordinarie tjänst, dock må bidrag till sjuk- och hälsovård äfven lämnas på grund af behof däraf för medlem af bidragsberättigads familj. Årsbidrag till resor och till ombyte af vistelseort må ej, annat än undantagsvis, för den hvars årslön utgör femtusen kronor och därunder, sättas lägre än till 10% af lönen, och för andra ej lägre än till 500 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Andreens Minnesgåva
Organisationsnummer:857202-8838
Adress:
  • SEB, Private Banking/Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS