ÄNDAMÅL

Räntan skall användas till vård av och understöd till cansersjuka inom kommunen, i första hand till sådana som äro i behov därav men icke kunna påräkna att få utgifterna bestridna eller utfå hjälp av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ada Anderssons fond
Organisationsnummer:802480-1618
Adress:
  • Kungsbacka kommun
  • Kommunledningskontoret, ekonomi
  • 434 81 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-834000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Räntan skall användas till vård å någon av landstingets sjukvårds- eller andra inrättningar för personer från Tölö kommun som äro i behov därav och eljest icke skulle kunnat räkna med dylik vård.Avkastningen av frisängsfond av nu ifrågavarande slag får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum, användasa) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, samte) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.Avkastningen av ovan angiven frisängsfond må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ada Anderssons fond
Organisationsnummer:849400-0030
Adress:
  • Box 517
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-134800
E-post:regionen@regionhalland.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 547 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS