ÄNDAMÅL

Fonden ökas genom afsättning af 1/10 af dess årliga ränteafkastning.Af återstoden af fondens årliga ränteafkastning utdelas årligen hälften vid Jul till fattiga personer, män eller qvinnor, bland arbetspersonalen vid Iggesunds och Nianfors Bruk, vhilka gjort sig kända för hedrande vandel, och med belopp, som dock icke böra understiga 10 kronor åt hvar och en, samt utan att derigenom må orsakas minskning i fattig- eller annat understöd, som utgår till understödstagaren. Utdelningen verkställes af Bruksförvaltningen vid Iggesund i samråd med några af de mera framstående arbetarne. Bruksförvaltningen ege ock, der den anses lämpligt, använda någon del af de årliga understödsmedlen till fattiga, som ej äro brukets underhafvende, inom Njutångers och Nianfors socknar.En fjerdedel af afkastningen användes vid Jul till beklädnad af fattiga skolbarn, och ombesörjes äfven detta af Bruksförvaltningen.En fjerdedel användes av Bruksförvaltningen till inköp af god litteratur, böcker, tidskrifter eller tidningar att tillhandahållas personalen vid Iggesunds Bruk i lånebiblioteket eller läsrum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Achates Lindmans fond vid Iggesunds Bruk
Organisationsnummer:887501-0913
Adress:
  • Iggesunds Bruk
  • 825 80 IGGESUND
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:276 662 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS