ÄNDAMÅL

Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2020-09-24, Af stiftelsens kapital utdelas årligen två tredjedelar vid Jul till behövande personer, män eller qvinnor, bosatta i orterna Iggesund och Nianfors, hvilka gjort sig kända för hedrande vandel, och med belopp, som dock icke böra understiga 600 kr åt hvar och en, samt utan att derigenom må orsakas minskning i fattig- eller annat understöd, som utgår till understödstagaren. Utdelningen verkställes af Bruksförvaltningen vid Iggesund i samråd med några af de mera framstående arbetarne. Bruksförvaltningen ege ock, der den anses lämpligt, använda någon del af de årliga understödsmedlen till behövande inom orten Njutånger. En tredjedel af stiftelsens kapital användes vid Jul till bidrag till behövande skolbarn, och ombesörjes äfven detta af Bruksförvaltningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Achates Lindmans fond vid Iggesunds Bruk
Organisationsnummer:887501-0913
Adress:
  • Iggesunds Bruk
  • 825 80 IGGESUND
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:31 601 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS