ÄNDAMÅL

Partikulare stiftelse har som ändamål att stödja, stimulera, främja och belöna i första hand inom Sverige bedriven medicinsk vetenskaplig forskning och i andra hand inom Sverige bedriven övrig vetenskaplig forskning. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål genom att utbetala forskningsanslag eller liknande stöd, vilket kan ske antingen efter ansökan i enlighet med av styrelsen utarbetade riktlinjer, eller på förslag från någon av styrelsens ledamöter. Beslut att bevilja forskningsanslag eller liknande stöd ska kunna fattas för en flerårsperiod, dock att utbetalning ska ske årligen villkorat av att mottagaren före varje utbetalning på ett tillfredsställande sätt informerat styrelsen hur uppdraget fortskridit under det gångna året samt redogjort för hur erhållna medel använts. Styrelsen äger självständigt pröva om och i så fall med vilket belopp, upp till högst hela det utdelningsbara beloppet beräknat enligt nedan, utbetalning av forskningsanslag ska ske under visst år. Det utdelningsbara beloppet ska för varje år motsvara den årliga nettoavkastningen jämte 10 procent av stiftelsens nettotillgångar vid årets ingång med tillägg för eventuellt outnyttjat utdelningsbart belopp hänförligt till tidigare år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Partikulare stiftelse
Organisationsnummer:802481-7622
Adress:
  • Björn Lundgren
  • Svedjegatan 33
  • 504 45 Borås
Telefonnummer:0705-472453
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:55 502 003 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS