ÄNDAMÅL

Räntan af Tretusen (3000) Rdr Rmt utdelas årligen såsom stipendium åt en vid Upsala Akademi studerande Yngling ifrån Ångermanland, hvilken med knappa tillgångar förenar framstående anlag för studier, samt gjort sig utmärkt för flit, sedligt uppförande och hushållsaktigt lefnadssätt. I afseende å bestämmandet af Stipendiat, önske vi att Norrlands Nations Inspector, efter förslag af samma nations Curatorer och Seniorer, eller- om dessa benämningar med tiden skulle komma att upphöra – de tio äldsta af nationens medlemmar, benäget ville åtaga sig att efter samvetsgrann pröfning af förhandenvarande förhållanden, utse den till detta stipendium mest förtjente, hvilken, under förutsättning, att här ofvan bestämda vilkor fortfarande uppfyllas, må åtnjuta detsamma under sex (6) läseterminer, hvarunder han vid Akademien varit närvarande. Skulle vid Akademien finnas någon, som, med ofvannämnde egenskaper, i rätt nedstigande led är en ättling af f. Grosshandlaren i Hernösand J.C. Kempe och Anna Catharina Vikner, eller af framledne Expeditions Befallningsmannen i Nora E.P. Holmberg och dess fru Hedvig Bergquist, då äge sådan studerande förmånsrätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:O.J Vikners stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3365
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS