ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja att läran som förmedlats av Ambres genom Sture Johansson förs vidare. Läran innefattar kunskap om Människan, sambanden mellan människa och natur, kropp och psyke, tanke och känsla, samt metoder för den enskildes ökade självkännedom. Stiftelsen ska verka för att läran bevaras och förblir oförvanskad. Läran sammanfattas i ”Förmedlingens grund” och metoderna hänförliga till Ambres benämns som ”Chakraflödes-terapi”, ”Inre Seende” och ”Drömmandets natur”. Stiftelsen ska äga, skydda och förvalta därmed förknippade värden genom att: – Inrätta och upprätthålla ett lämpligt arkiv för att bevara från stiftarna överförd dokumentation, utbildningsmaterial, kompendier, ljudupptagningar, filmer och böcker. – Verka för att utbildning sker i läran och metoderna. – Tillse att kvalitetssäkring sker avseende utövandet av och utbildning i läran och metoderna, genom att utfärda villkor för intyg, diplom och certifikat enligt riktlinjerna i paragraf 6. – Beivra överträdelse och intrång i immateriella rättigheter. Stiftelsen ska utgöra en samordnande kraft, ett nav, för dem som tar del av läran och/eller verkar som utövare, handledare eller utbildare inom metoderna. Stiftelsen ska verka för att nya utövare/handledare och lärare utbildas i läran och metoderna samt att kvalitetssäkring sker av verksamheten, enligt följande: a. Utbildning och kvalitetssäkring sker i samverkan med certifierade lärare. b. Riktlinjer och villkor för utbildning, utövande och avvikelsehantering i Inre Seende, Chakraflödesterapi och Drömmandets Natur, finns i de av stiftelsen godkända utbildningsplanerna och i metodernas kompendier enligt bilaga 1. c. Intyg, diplom och certifikat ska hänvisa till villkor och riktlinjer i kompendier och avtal. Om riktlinjerna ej följs kan stiftelsen neka till utfärdande av, eller återkalla, intyg, diplom eller certifikat. d. Metoderna som nämns i ändamålet är avsedda för myndiga personermed vardagsproblematik och för dem som söker en djupare kunskap om sig själva. De får inte användas i syfte att bota sjukdomar. e. Utveckling av verksamheten kan ske över tid och dessa förändringar ska då föras in i kompendier och utbildningsplaner. Det som inte får ändras i dessa revideringar, är metodernas utförande och det som hör till läran och kunskapen som förmedlats av Ambres genom Sture Johansson.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nya Ramstiftelsen
Organisationsnummer:802478-7643
Adress:
  • Kvarnbacksvägen 73
  • 16874 Bromma
Telefonnummer:070-3750285
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Marianne Persson
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS