ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel som Nordea Bank AB (publ) överlämnar till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken och med föreskrift att medlen ska komma de anställda till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de av Nordea Bank AB (publ) i samband med överlämnade medlen uppställda villkoren.De anställda i banken och dess helägda svenska dotterbolag skall, under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationskrav beträffande anställnings- och tjänstgöringstid m.m., ha lika stora andelar i de av banken till stiftelsen utbetalade medlen och den behållna avkastningen härav. De anställda skall ha rätt att få ut sin andel i ett visst års avsättning till stiftelsen efter fem år efter det att avsättningen skett eller kvarstå med sin andel däri under ytterligare en femårsperiod i taget. Utbetalning av andel skall dock alltid ske när anställd trätt i ålderspension eller avlidit.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse
Organisationsnummer:802400-9600
Adress:
  • Joakim Sångberg
  • L9401
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-1562651
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 990 073 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS