ÄNDAMÅL

…skolande denna fonds afkastning användas, i fall af behof, till ytterligare understödjande af de i punkt 6:o) här ofvan omförmälda välgörenhetsinrättningarna äfvensom till befolkningens och särskildt arbetarklassens sanna nytta och trefnad samt till sådana allmännyttiga ändamål i öfrigt som kommunen icke lagligen åligger att med egna medel tillgodose. 6:o) till Nyköpings stad för inrättandet och underhåll af a) ett hem för fattiga obotliga sjuka /…/; börande hemmet lemna plats och underhåll till minst tolf sjuka och innehålla, förutom andra erforderliga rum, tolf sjukrum, ett åt varje sjuk, jemte en större samlingssal för gemensamma andaktsstunder; b) ett hem för vanartade eller i sedligt afseende försummade gossar /…/; Börande, i den mån omständigheterna sådant medgifva, gossar icke allenast från Nyköpings stad utan äfven från öfriga delar av länet vinna inträde och vård i hemmet; c) en läsestuga med folkbibliotek för arbetarklassen i Nyköping /…/.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Makarna Jörgensens allmänna stiftelse
Organisationsnummer:819001-5670
Adress:
  • Nyköpings kommun
  • 611 83 Nyköping
Telefonnummer:0155-24 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS