ÄNDAMÅL

Av årsavkastningen skall hälften användas till pensioner och hälften till stipendier.

Pensionerna, som bör utgöra 100 kronor för år och utbetalas med 50 kronor varje halvår, skall utdelas till behövande och sjukliga, ogifta över 60 år gamla kvinnor, helst till dem som äro födda och boende på Södermalm, hälften åt döttrar till civila tjänstemän vid Stockholms stads verk och inrättningar och hälften åt döttrar till fabriks- och konstnärsidkare samt trädgårdsmästare. Därest villkoret i fråga omfaderns anställning eller yrke inte kan uppfyllas må pension utgå även till andra i övrigt behöriga kvinnor.

Stipendierna, som bör utgöra 100 kronor för år och utbetalas med 50 kronor varje termin, skall utdelas till behövande omyndiga gossar ochflickor, hälften av vardera, i synnerhet till de, som mistat sina föräldrar, som uppnått 16 år ålder och som hava håg och fallenhet att fortsätta sina studier i teckning, måleri, gravering, träsnideri, bildhuggeri, modellering, praktisk kemi, mekanik eller trädgårdsodling. Stipendium må utgå under hela studietiden, även om densamma varar längre tid än tre år, och må även utgivas till den som tidigare tilldelats stipendium, även om denne under studietiden uppnår eller uppnått myndighetsåldern.
úûOm vid utdelning av stipendium skäl föreligger till avvikelse från föreskriften om stipendium till lika antal gossar och flickor, må sådan avvikelse ske.

Pensions- och stipendiebelopp må bestämmas till högre belopp än ovan angivits samt årligen utbetalas på andra tider än ovan föreskrivits.

Den som ej tillhör den kristna evangeliska lutherska läran kan icke erhålla pension eller stipendium.

Uderstöd må icke utgå till behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kamreraren Hans Adolf Branders pensions- och stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802405-1503
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS