ÄNDAMÅL

Egendomen Hoberg får icke avyttras utan skall alltid vidmakthållas i samma skick och i samma hävd, vari den vid mitt frånfälle befinnes. För egendomens brukande skall nu befintlig lösegendom, inre såväl som yttre inventarier, bibehållas och efter behov ersättas genom nyanskaffning. Skog, som utstämplas å egendomen, skall företrädesvis försäljas å rot. Kontanta medel skola på betryggande sätt göras räntebärande. Stiftelsen skall, så länge statsanslag utgår, bedriva trafik å sjön Torrön med den i kvarlåtenskapen ingående båten i samma utsträckning som nu och sedermera i den utsträckning, som kan befinnas lämplig. När icke längre till avkastning av stiftelsens egendom berättigade släktingar till mig finnes, skall stiftelsen upplösas och egendomen lika fördelas mellan Kalls kommun och Norska Lantbrukshögskolan. Den del av stiftelsens egendom, som sålunda tillfaller Kalls kommun, skall bilda en fond, som förvaltas av kommunalfullmäktige, och av vilken avkastningen skall användas i första hand till förmån för västra Kall och för ändamål, som eljest icke tillgodoses av skattemedel. Vad som tillfaller Norska Lantbrukshögskolan utgör en fond, som förvaltas gemensamt av högskolans lärareråd och styrelsen för högskolans studentkår, och skall avkastningen av fonden användas för ändamål, som av dessa bestämmas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:JH Langelands Släktstiftelse
Organisationsnummer:802482-0055
Adress:
  • Tage Andersson
  • Övre Edevägen 10
  • 837 32 Järpen
Telefonnummer:0730-515 215
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS