ÄNDAMÅL

A. Målsättning: lrfan Stiftelsen har till sitt huvudändamål att äga, uppföra, leda och förvalta upplåta egendomen av fastigheten Duvbergsgården 1 på Duvbergsvägen 3 i kommundelen Vårby i Huddinge. Stiftelsens ändamål är att bidra till att islam blir en självklar del i samhället samt att bedriva gemensamma verksamheter för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Sverige. Syftet med stiftelsen fastläggs till att utveckla, stärka och underlätta verksamheten för muslimerna i Sverige samt att främja islamisk lärande enligt de traditionella kunskapskällorna. Att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning. För att nå sina syften ska stiftelsen ha verksamhet enligt punkterna som framgår nedan i samarbete med VISUK. a. att skydda, bevara, bevaka och förstärka muslimernas islamiska identitet, självkänsla och integritet, b. att ge hjälpa och underlätta religionsutövningen för muslimer i Sverige, c. att organisera och fira islamiska högtider, anordna symposier och bistå med annan islamisk service såsom vigsel, begravning och rådgivning, d. att bidra till att aktiviteter inom islamisk kultur såsom konst, musik, poesi, folkdans, teater och film, e. att tillhandahålla muslimer med islamisk litteratur, kulturarv, kunskap, lärande, islamisk vetenskap och historia, f. att främja utbildning i modersmål, g. att stödja barn, ungdomar och vuxna till att öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället, h. att propagera för goda värderingar, rättvisan, ädelt uppförande, andlig styrka och uppriktighet i samhället, i. att grunda förskola, bibliotek och institution samt att bidra till bildning och utbildning, j. att erbjuda muslimerna religiösa, kulturella och sociala tjänster, k. att arbeta för insamling av ekonomiska medel nationellt och internationellt för anläggning och moskébygget på tomten på Duvbergsvägen 3 i Vårby Gård i enlighet med stiftelsens stadgar, l. att verka för att samla in och skapa resurser både i landet och utlandet för muslimernas kulturella, sociala och andliga utveckling, m. att medverka och bidra till en demokratisk samhällsutveckling utifrån människovärdet, dess värdighet, välfärden, tryggheten och delaktigheten, n. att medverka i aktiviteter mot missbruk av narkotika, alkohol, tobak, samt våld och kriminalitet, o. att informera om islam på offentliga platser genom föreläsningar, symposier, publikationer och sociala medier, p. att utöva hjälpverksamhet för behövande och nyinflyttade, q. att främja vetenskaplig forskning inom bland annat religionssociologi, religionshistoria och islamisk civilisation, r. att upprätta institutioner för utbildning på alla nivåer enligt svensk läroplan med islamisk inriktning, s. att bygga upp studieverksamhet, kurser och utbilda imamer och ledare, t. att förena muslimska organisationer till ett gemensamt samarbete, samverkan, dialog, nätverk och sociala kontakter, u. att förse de personer som vill konvertera till islam med kunskap och praktisk hjälp. B. Stiftelsen arbetar på följande sätt för att uppnå sina mål: a. Tar kontakt med massmedia och civilsamhället för att ge kunskap om islamiska religionen. b. Tar kontakt med kyrkor och andra religiösa institutioner i Sverige för att genomföra stiftelsens fastställda arbetsplan. c. Bidra till sammanslutning mellan muslimska organisationer och föreningar och ombesörja kontakter mellan dem. d. Organisera ”Hac” (pilgrimsresor) till Mekka samt att organisera ramadan firande. e. Hjälpa muslimerna vid omskärelse, bröllop och kulturella ceremonier. f. Vidta insatser för i Sverige avlidna muslimers begravning i Sverige eller transport till respektive hemländer. g. Göra vetenskapliga undersökningar om islam. h. Ge fortbildning till religiösa ledare och verksamma. i. Ordna språk och koran kurser enligt gällande undervisnings förordningar. j. Starta skolor och institutioner som kan ge utbildning om bland annat det islamiska budskapet i enlighet med islamiska autentiska grundkällor. k. Se till att islamisk litteratur, konst och vetenskapliga böcker översätts till svenska. Ombesörja tryckning och distribution av dessa böcker. l. Öppna bibliotek och upprätthåller deras existens. m. Tar vid behov kontakt med Svenska myndigheter för muslimska barn och vuxna om islamisk religionsundervisning. n. Att främja vård och uppfostran av barn samt äldreomsorg. o. Organisera idrottsliga, kulturella, vetenskapliga och sociala aktiviteter i enlighet med stiftelsens mål. p. Stödja framgångsrika ungdomar till högre studieutbildningar. q. Ta emot gåvor i form av kontanter och material från Zekat, Fitre (islamiska allmosor) och använda dessa medel för ändamål enligt stadgarna. r. Ta kontakt med Världs Islami ska Unionen samt andra Islamiska institutioner och stiftelser vid behov. s. Stiftelsen deltar med representanter i möten och konferenser som berör islam. t. Ordna konferenser, föreläsningar, paneldebatter, seminarier, kunskapstävlingar och vetenskapliga möten om islam. u. Stiftelsen är partipolitisk oberoende.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Irfan Stiftelsen
Organisationsnummer:802481-6780
Adress:
  • Duvbergsgården 64
  • 143 44 Vårby
Telefonnummer:073-316 85 82
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS