ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens övergripande ändamål är att främja ett välfungerande samhälle som är långsiktigt hållbart ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv och som håller sig inom ramen för de planetära gränserna eller liknande koncept. Med utgångspunkt i samtidens behov tar insamlingsstiftelsen initiativ som bevarar och stärker samhällets miljömässiga fundament i form av exempelvis klimat, naturresurser, biodiversitet och ekosystem, samt ökar samhällets förmåga att beakta dessa fundament i beslut och vägval.

Insamlingsstiftelsen verkar för sitt ändamål både genom egna insatser och genom samverkan med, eller bidrag och stipendium till, individer och organisationer.

För att insatserna så effektivt som möjligt ska bidra till ändamålen ska insamlingsstiftelsen fokusera på initiativ som grundas i en samhällsanalys med systemperspektiv, där samhället förstås utifrån hur olika frågor och områden samverkar med och påverkar andra. Exempel på sådana områden är samhällets lagar och regler, ekonomi, vetenskap och teknik, informella och formella processer, tradition och historik, kunskap, föreställningar och världsbilder.
Med grund i denna analys ska insamlingsstiftelsen verka för:

– Att identifiera och adressera luckor och brister i samhällsapparaten, inklusive så kallade organisatoriska mellanrum, där beslutande organs operationalisering ej fungerar på ett tillfredsställande sätt via offentliga aktörer eller som täcks upp på annat sätt av privata initiativ.
– Att samordna, samverka med och stödja aktörer som vill verka eller verkar i linje med insamlingsstiftelsens ändamål, framför allt genom att bistå med saknade resurser såsom kompetens, kunskap, ekonomiska medel, ledarskap och styrning.
– Främja tillämpning av innovationer inom exempelvis teknik, policy, arbetssätt, metoder, processer och samverkansformer.
– Forskning och utveckling, så som framtagande av analyser och underlag samt förslag på policy och styrmedel till beslutsfattare.
– Utbildning och spridning av kunskap som en lärande process.
– Utveckling och stödjande av nätverk, mötesplatser och initiativ i linje med insamlingsstiftelsens ändamål.

Insamlingsstiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning för att genomföra interna insatser, utdela anslag, stödja eller samverka med fysiska- och juridiska personer eller på annat sätt främja insamlingsstiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Sustainable Action Foundation
Organisationsnummer:802482-3919
Adress:
  • UllerÃ¥kersvägen 78
  • 75643 Uppsala
Telefonnummer:0705-66 13 24
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS