ÄNDAMÅL

Stiftelsens kapital ska utgå i ett eller flera årliga understöd om högst 20 000 kr till kompletterande utbildning inom ekonomiska och administrativa ämnen för i första hand apotekspersonal, i andra hand personer med farmacevtisk utbildning, som har eller önskar meritera sig för arbetsuppgifter som kräver kunskaper i sådana ämnen. Dylika understöd skola av Apotekarsocietetens styrelse utdelas för ett år i sänder, och skola ansökningar därom årligen ingivas till nämnda styrelse, eller styrelse och vara åtföljda av avskrift av föregående års vinst- och förlustkonto och intyg från två av direktionen eller styrelsen godkända kompetenta revisorer, att nämnda avskrift är riktig och att bokföringen av dem granskats och godkänts. Före alla andra skall min brorsdotter Agnes Lulli Beatrice Eneroth, så länge hon lefver ogift, af fondens afkastning äga att årligen uppbära en lifränta af tolfhundra (1200) kronor och min husföreståndarinna Selma Augusta Andersson, så länge hon är i lifvet, en årliga lifränta af femtonhundra (1500) kronor. Skulle fondens årliga afkastning ej uppgå till tvåtusensjuhundra (2700) kronor, skola de gemensamt lika dela afkastningen i hvad den uppgår till tvåtusenfyrahundra (2400) kronor och Selma Augusta Andersson uppbära resten upp till tvåtusensjuhundra (2700) kronor. Skulle afkastningen vid min död, sedan ofvanberörda lifräntor bestridits eller jämväl sedan lifräntetagarna aflidit eller Agnes Eneroth gift sig, ej uppgå till tvåtusen (2000) kronor, skall afkastningen läggas till fondens kapital, tills detsamma hunnit växa till så stort belopp, att det årligen afkastar tvåtusen (2000) kronor. Skulle apotekareyrket i en framtid få utöfvas fritt i Sverige och Apotekaresocieteten sålunda upphöra och upplösas, skall fonden tillfalla Frimurarebarnhuset i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hugo Eneroths stiftelse
Organisationsnummer:802000-7624
Adress:
  • Apotekarsocieteten
  • Box 1136
  • 111 81 Stockholm
Telefonnummer:08-723 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS