ÄNDAMÅL

Hälften av avkastningen efter förvaltningskostnader skall enligt presidentens i kammarrätten närmare bestämmande användas för trivselfrämjande åtgärder för personalen i kammarrätten; i personalen får härvid inräknas pensionärer från domstolen och tjänstemän, som är tjänstlediga från domstolen, när de deltar i arrangemang för personalen i domstolen. Andra hälften av avkastningen efter förvaltningskostnader skall användas till stipendier åt yngre jurister (upp till sex månander efter assessorsförordnande), vilka tjänstgör i domstolen eller fullgör underrättstjänstgöring, som bidrag för deltagande i de Nordiska Juristmötena. är sådant möte äger rum i Sverige, skall avkastningen under åren närmast efter föregående möte i stället användas för stipendier inom nyss angiven grupp för studier, företrädesvis inom ramen för kammarrättens ansvarsområde, i något EU-land utanför Norden. Om avkastningsmedlen i övrigt inte till fullo behövt tas i anspråk för stipendier för deltagande i de Nordiska Juristmötena får återstoden i stället användas till stipendier för ändamål, som har angetts i föregående mening. Skulle de Nordiska Juristmötena upphöra, skall de aktuella avkastningsmedlen i sin helhet efter förvaltningskostnader användas för stipendier till nyss angiven kategori för studier, företrädesvis inom ramen för kmmarrättens ansvarsområde, i något EU-land (utom eller inom Norden). Motsvarande skall gälla, om förekomsten av denna stipendiemöjlighet skulle medföra att stipendier för deltagande i de Nordiska Juristmötena inte skulle tilldelas yngre jurister i domstolen i samma utsträckning som sådana jurister i jämförbara domstolar. Såvitt gäller studier i EU-land utom Norden får stipendium även utgå för språkstudier. För tydlighetens skull kan tilläggas att ”inom ramen för kammarrättens ansvarsområde” bör ges en extensiv tolkning och sålunda inte endast avse ämnesområden, som ankommer på domstolen, utan även studier avseende t ex lagstiftningsteknik och domstolsväsendets utformning eller domarutbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Henry Montgomerys Stiftelse för Kammarrätten i Stockholm
Organisationsnummer:802405-1578
Adress:
  • Kammarrätten i Stockholm
  • Box 2302
  • 103 17 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-56169000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS