ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja en levande gotländsk landsbygd. Främjandes ska i första hand ske genom anslag till bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och idrottsföreningar som verkar på den gotländska landsbygden. Att användas för underhåll av föreningarnas byggnader, anläggningar och mark samt redskap och verktyg.

Anslag ska i andra hand kunna ges till ideella föreningar och privatpersoner som vårdar mark som är intressant ur kultursynpunkt.

Med den gotländska landsbygden avses hela Gotland förutom Visby.

För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.

Under Stiftelsens tre första år från dess bildande får Stiftelsen, för uppfyllande av sitt ändamål, använda en mindre del av donationskapitalet, dock högst trehundratusen (300 000) kronor per år, under förutsättning att stiftelselagens krav på varaktighet beaktas.

Förvaltaren får besluta att viss kapitalisering av avkastningen ska ske, för att trygga donationskapitalet och skapa förutsättningar för tillväxt av detsamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnars Stiftelse för Gotland
Organisationsnummer:802482-3950
Adress:
  • Handelsbanken, Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS