ÄNDAMÅL

Förutom att omhänderhava och förvalta ovan angivna aktier i Aktiebolaget Oscar Ahrén och de ytterligare aktier i bolaget eller andra tillgångar, som kunna komma att överlämnas till stiftelsen, att använda avkastningen av stiftelsens tillgångar och, beträffande kontant överlämnande 50.000 kronor, även kapitalet enligt mom. 2 här nedan till att, utan begränsning till stiftarens eller hans hustrus familj, inom Sverige, företrädesvis i stiftarens hembygd i Jönköpings län samt i Stockholms stad, 1) främja vård och uppfostran av behövande barn; 2) lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning åt medellösa barn och ungdomar, som ådagalagt utpräglad studiebegåvning, flit och oklanderlig vandel. Utbildningen skall företrädesvis avse utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristligt samfund samt utbildning för praktiska yrken såsom hantverk och handel m.m.; 3) lämna understöd för hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka eller lytta; 4) lämna understöd för främjande av vetenskaplig, företrädesvis medicinsk forskning, därvid Karolinska institutet i Stockholm bör äga företräde. 5) Under stiftarens livstid må engångsbelopp kunna av stiftelsen utanordnas för främjande inom Jönköpings län av kulturella-religiösa ändamål exempelvis till förskönande eller restaurerande av kyrka eller såsom bidrag till byggnad av missionshus o.dyl. 6) Under stiftarens livstid kunna bidrag lämnas till andra humanitära ändamål än ovan sägs och utan begränsning till Jönköpings län och Stockholms stad. Mom. 2. Under stiftarens livstid får det kontanta beloppet 50.000 kronor – alltså även kapitalet – utdelas för tillgodoseende av de i mom. 1, punkterna 1)-6) angivna ändamål. Mom. 3. Sedan styrelsen efter min bortgång utsetts, ankommer på styrelsen att med iakttagande av ovan nämnda bestämmelser och med ledning av de riktlinjer för stiftelsens verksamhet och förvaltning, som jag i testamentet eller annan handling kan komma att angiva, meddela närmare föreskrifter hur tillgängliga medel skola fördelas, hur stor del därav, som varje år skall gå till vardera av här ovan angivna huvudgrupper, om stiftelsens bidrag för främjande av ovan angivna ändamål skola vara individuella eller lämnas till skolor, vårdhem, anstalter och forskningsinstitutioner, religiösa eller humanitära samfund, föreningar och organisationer. Av styrelsen härutinnan meddelade bestämmelser kunna av styrelsen ändras eller kompletteras efter omständigheterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
Organisationsnummer:802007-5670
Adress:
  • Eva Rosendahl
  • Reimerholmsgatan 73 1tr
  • 117 40 Stockholm
Telefonnummer:0768-06 55 54
Ansökningstid:1 oktober — 31 januari
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS