ÄNDAMÅL

Nio tiondelar av fondens avkastning, beloppet dock avrundat nedåt till helt hundratal kronor, utdelas årligen i form av två stipendier, det ena kallat Erik och Josefine Ofvandahls forskarstipendium, det andra Erik och Josefine Ofvandahls stipendium. Forskarstipendiet utdelas med ett belopp som motsvara 4/5 av avkastningen avrundat nedåt till helt tio tal kronor, det mindre stipendiet utdelas med ett belopp som motsvarar återstoden av den disponibla avkastningen. En tiondel av avkastningen lägges till kapitalet. Forskarstipendiet utdelas till den som genom goda studiemeriter gjort sig därav förtjänt, vid lika meriter ges företräde åt den som är född eller uppvuxen i Stora Tuna Dalarna. Forskarstipendiet utdelas läsårsvis (1 juli-30 juni) till en under denna tid vid universitetet närvarande och till forskarutbildning antagen studerande. Denne skall vid tillträdet av stipendiet ha varit inskriven vid Västmanlands-Dala nation i minst fyra terminer. Stipendiet får ej uppbäras jämsides med statligt utbildningsbidrag för forskarstuderande eller annat enskilt forskarstipendium. Stipendiet må ej tilldelas den som vid tidpunkten stipendiet skall tillträdas har uppburit statligt utbildningsbidrag för forskarstuderande eller enskilt forskarstipendium under två läsår eller längre tid. Forskarstipendiet får uppbäras under högst fyra på varandra följande läsår. Vid under läsåret inträffad ledighet kungöres stipendiet till omedelbart av Förste kurator till ansökan ledigt och till sättes för resten av läsåret i samma ordning som ovan stadgats. Sådant innehav av stipendiet berättigar dock ej till fortsatt innehav, utan skall stipendiet för nästa läsår kungöras till ansökan ledigt. Stipendiet utbetalas månadsvis. Stipendiat som avlägger doktorsexamen frånträder stipendiet vid utgången av närmast följande månad. Erik och Josefine Ofvandahls stipendium tilldelas vid nationen inskriven studerande, som genom goda studiemeriter gjort sig därav förtjänt. Vid lika studiemeriter ges företräde åt den som är född eller uppvuxen i Stora Tuna Dalarna. Samme innehavare uppbär stipendiet under högst 4 på varandra följande terminer, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Erik och Josefine Ofvandahls Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5667
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS