ÄNDAMÅL

[…] Af den ränta, som sedermera och efter bådas vår afgång á Fem proCent faller af detta Capital årligen uti Specie eller Banco-mynt, användes till ett Stipendium, som skall räcka i Tre år till understöd åt den Studerande vid denna Academie, som uti de Mathematiske och med dem förenade Vetenskaper, Astronomien och Physica Mathematica finnes hafva gjort de bästa framsteg, hvarvid jag härmed och framför andra recommenderar den, som kan hafva dessa egenskaper, och tillika är medlem af den vid denna Academie Studerande Stockholms Nation. Vid befåttandet af detta Stipendium, är min önskan, at de dåvarande Professorer vid denna Academie uti de Mathematiske och med dem förenade och förenämnde Vetenskaper, uprätta förslag utaf tvänne de skickligaste ämnen af de Studerande i dessa Vetenskaper, samt at Consistoril Academici samtelige Ledamöter sedan utnämna en af dessa tvänne till åtnjutande af detta Stipendium. Skulle de, som då äro Professorer uti dessa Vetenskaper, finna någon, som redan njutit detta Stipendium i trenne år, hafva så väl användt sin tid, at han i samma Vetenskaper gjort under denna tid serdeles och sådana framsteg, at han anses vara ett värdigt ämne, at framdeles vid Academien bekläda Professors tjenst i någondera af dessa Vetenskaper, och att han derigenom gjort sig förtjent af prolongation derutaf, i fall hans omständigheter det skulle fordra, så täckes desse Herrar Professorer anmäla honom hos Consistorium Academicum, till en sådan prolongations åtnjutande ännu i trenne år, och må det icke vara honom härutinnan hinderligt, at han då skulle vara antagen till Docens, äfven vara förodnad till Adjunct i Mathematiquen, så länge han vid denna Adjunctur ännu icke skulle vara uti åtnjutanande af lön.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:D Melanderhielms stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2771
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500, 018-4717544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS