ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vidareutbildning i språk för vidareutbildad personal, varmed avses de personer som har genomgått utbildning vid polishögskolan. Civilanställd personal och jurister i polischefskarriären omfattas däremot inte.

Med språk avses här, tyska, franska, spanska och portugisiska men inte engelska eller ryska.

Ändamålet kan uppnås genom att utdela stipendier i syfte att bekosta vidareutbildning i ovan angivna språk. Sökande skall härvid ha grundkunskaper i det aktuella språket, vilka bör styrkas med betyg eller annat tillförlitligt intyg om studier. De sökande som har studerat det aktuella språket på högskolenivå skall alltid ha företräde.

I studieplanen bör ingå förkovran i att läsa aktuellt språk samt att uttrycka sig i tal och skrift. Språkstudierna kan med fördel bedrivas i land där språket är officiellt och talas.

Avsikten med stiftelsens ändamål är att bereda möjlighet för polispersonal att utveckla sina färdigheter i att tala, läsa och skriva utländska språk, för att kvalificera sig för utlandstjänst inom ett polisiärt verksamhetsområde, såsom exempelvis FN, NATO eller EUROPOL. Även polispersonal som ämnar söka utlandsuppdrag inom Folke Bernadotteakademin skall omfattas.

Vid uttagning skall eftersträvas att fördelningen mellan manliga och kvinnliga stipendiater skall vara lika till antalet.

Skulle det ej finnas tillräckligt med sökanden för att åstadkomma en jämn fördelning får viss del av det för utdelning disponibla beloppet återföras till kapitalet om det är förenligt med stiftelsens bästa, såsom vid beaktande av aktuell skattelagstiftning.

För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Minst tio procent av den årliga avkastningen bör läggas till kapitalet.

Det är av yttersta vikt att realvärdet av stiftelsens donationskapital hålls intakt och helst ökar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Christer Ångmans och Traude Frankes Stiftelse
Organisationsnummer:802480-0891
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 10670 Stockholm
Telefonnummer:08-7011000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS