ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning avseende den svenska herrgårdskulturens och den svenska skogsanvändningens historia. Exempel på ämnesområden som ryms inom herrgårdskulturens historia är herrgårdarnas bebyggelse, arkitektur och materiella kultur, trädgårdar och parker, traditioner och livsföring liksom aspekter som rör ägarförhållanden, godsbildning, -ekonomi och -organisation, konsumtions- och samlingshistoria samt det historiska herrgårdslandskapet. Det skogshistoriska området omfattar skogens användning för råvaruproduktion men även för andra ändamål, t.ex. jakt, friluftsliv och skogsbete, och inrymmer bl.a. brukningsmetoder, skogshushållning, skogsvård, småskalig lokal vidareförädling och lagstifning samt skogsanvändningens landskapspåverkan. Dessa ämnesområdens behandling kan inrymma tvärvetenskapliga och nordiska perspektiv. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att av stiftelsens direktavkastning, men icke av kapitalvinster, lämna ekonomiskt bistånd till forskings-, publicerings- och symposieverksamhet vid universitet och högskolor, akademier och forskningsinstitut, sällskap och föreningar, företrädesvis för projekt av engångsnatur, samt till fristående forskare som bedriver kvalificerade studier som är avsedda att redovisas i bok- eller artikelform. Härigenom kan stiftelsen bidraga till att öka kännedomen om samt stimulera kunskapsuppbyggnad inom dessa forskningsfält. Stiftelsens anslag bör över en längre tidscykel fördelas i huvudsak lika mellan de båda huvudämnesområdena.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl-Göran Adelswärds stiftelse
Organisationsnummer:802478-3899
Adress:
  • Rebecka Millhagen Adelswärd
  • De Geersgatan 14
  • 115 29 Stockholm
Telefonnummer:08-6678377
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS