ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja Svenska Frimurarordens Andra Fördelning i dess arbete för den Konungsliga Konsten

Stiftelsen ska inom Svenska Frimurarordens Andra Fördelning i första hand bidraga till och förbättra logers och brödraföreningars förutsättningar, för att till nuvarande och kommande generationer av frimurarbröder sprida kunskap om den Konungsliga Konsten, samt dess tillämpning i det egna livet och i samhället.

Stiftelsen ska som en följd av dess ändamål kunna:
– bidraga till att öka frimurarbrödernas kunskap i och förståelse för mystik och symbolik i den Konungsliga Konsten och dess idéhistoriska sammanhang;
– bidraga till att en vidsynt och odogmatisk förståelse av den kristna grunden för Orden främjas, så att bröder uppmuntras i att själva formulera sin tro utifrån begreppet Una Sancta – en helig kyrka – det vill säga en icke konfessionell fri och öppen kristendom, samt Religio perennis -den eviga religionen – det vill säga tanken om alla religioners gemensamma urkälla
– förmedla Ordens rituella kunskaper så att besök i loger och brödraföreningar ökar;
– stödja seminarier om den Konungsliga Konsten, gärna i samverkan mellan Andra Fördelningen och den Danska Frimurarorden.

Stiftelsen ska inom ramen för sitt uppdrag, eller i samband med högtid inom Andra Fördelningen eller allmän information om ordens verksamhet, årligen genomföra en orgelkonsert, företrädesvis i Helsingborg, S:t Maria Kyrka, eller i Kristianstad, Heliga trefaldighets Kyrka.

Stiftelsen ska svara för och bekosta årligt underhåll av Bengt Hanssons familjegrav på Munka Ljungby kyrkogård. Gravrätten ska finnas kvar så länge Stiftelsen är verksam.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bengt-Erik Hanssons Frimurarstiftelse, Kärragårda Säteri
Organisationsnummer:802482-3869
Adress:
  • SkÃ¥nska Provinsiallogen
  • Nya Boulevarden 8
  • 291 31 Kristianstad
Telefonnummer:044-21 16 33
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS