ÄNDAMÅL

§.2. Interesset af dessa 500 R:dr. circulerar årligen såsom Stipendium emellan Tvenne vid Upsala Academi Studerande Nationer, nemligen den Småländska hörande under Wexiö Stift, där jag uti Hestra Socken är född, den 9 Dec. 1728 af mycket fattige Bonde Föräldrar, samt en under Upsala Stift, hvareft jag haft nåden tjena öfver Trettio år, Herren gifve med någon nytta, såsom Pastor.Men som under sistnämnde Stift äro flere Nationer, alla mig lika kära, och mig är berättadt, at Helsinge Nation ej skall hafva något så kalladt Magnat Stipendium, så utnämnes denna Nation till detta lilla Stipendii åtnjutande af Upsala Stift.Kommer således detta Stipendium at circulera emellan dessa omnämnda Nationer. Förste Stipendiaten tages af Småländska, dernäst en af Helsinge-Nation, och så vidare med omväxling i samma ordning.§.3. Skulle någondera nationen ej hafva Seminarist, då ordningen inträffar at söka, må Stipendium två gånger å rad blifva inom den Nation, som Seminarist har, hvarefter rättigheten återtager sin bestämda ordning.§.4. Om flera Seminarister uti den i ordningen varande nationen söka, gifver Rektor med Konsistorium Stipendium åt den, som närmast fylt Tjugu Fem år; äro de sökande jämnårige eller i lika fall, utnämner Rektor med Konsistorium den, som anses mest behöfvande och skickelig.§.5. Skulle ingendera nationen hafva Seminarist, som söker; anmodas värdfamiljen respektive Inspector för den i tour varande Nationen, föreslå tvänne skickelige Theologiae Studiofi, hälst sådane, som, jemte de öfrige till deras bestämmelse hörande stycken sökt förkovra sig i Ebreiska: ett språk, som väl pryder, men i synnerhet gagnar en blifvande S. Ministerii Kandidat; af de föreslagne utväljer Rector med Konsistorium en.§.6. Stipendiat skall upfyldt Tjugu ett år, vara inskriven i Seminarii matrikel, och hafva aflagt vederbörlig Student Examen.§.8. Stipendium njutes i två Terminer, men kan af Konsistorium prolongeras en Termin till, om Stipendiaten med Doktors bevis styrker, att han kan slå åder och vaccinera.§.9. Den som haft Stipendium blott en Termin, kan åter söka det, då ordningen kommer till hans nation.§.10. Gör sig Stipendiat känd för oseder, utsvävningar på Källare och gator, eller försumlighet i Seminarium, hvilket fall likväl förmodas näppeligen kunna hända af Ynglingar, som upnådt myndiga år, och de där vilja danas, att framdeles med nytta tjäna Guds Fårsamling som Lärare; så anmodas Konsistorium en sådan skilja ifrån sitt Stipendium.§.11. Såsom detta lilla understöd ej är tillräckligt för en Seminarist uppehälle, så tillåtes, å min sida, att det må behållas jemte Stipendium Regium eller Collectaneum, dock endast i det fall, då Stipendiat är af mycket fattigdom, hvaröfver Konsistorium dömer utan apell.§.12. Stipendiat åligger upropen bevista, och icke utan Rectors tillstånd, i olaga tid afresa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A. Rydéns stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3092
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 75104 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS