ÄNDAMÅL

[…] skal uprättas ett Stipendium […] hvarefter en vid Upsala Academie torftig, qvick, dygdig Student, skall njuta i tre års tid […] 2:0 Jemväl at när Stipendiat skall tillsättas, Välbemälte Consistorium tå täktes gifva förslag på tre Studenter, men ingalunda andra, än sådane, som äro vist bekante af hinderlig medellöshet, synnerlig qvickhet i Studier och behaglighet i lefvernet, samt förthenskull hafva varit förut aldraminst ett år vid Academien. Af thesse tre äger min älsta Son, och när han är död utan Son, then andre, och så vidare, ja och döttrarnes decsendenter, then närmaste grenen är, rättighet at nämna then, som thetta Stipendium bör njuta till sina Studiers fortsättjande. 3:0 Vill jag dock, att om någor af min eller ock af min Sal. k Hustrus Slägt eller Descendenter, skulle ther vid Academien vistas veterligen utaf the tre i nästa 2 §. nämnde egenskaper, bör han dock efter välberörde Consostorii bepröfvande vara närmast til thetta Stipendium, och thet tå utan afsigt på närmare eller fjermare skyldskap; Som jag ock än ytterligare på thet högsta vill thet förordnat och påstådt, at hvarken på Slägtskap eller något annat skall hafvas afseende, när icke å then ena sidan torftighet eller fattigdom, och å then andra sidan dygd med qvickhet tala till then sökandes fördel. 4:0 Om ingen af the nämde anhöriga sig anmäler och skickelig då pröfvas, utses härtil: (efter gjordt förslag på tre sådane) en Studiosus Alternatim af Östgötha och Västgötha Nationen, så at, när en Ostro-Gothus thet i tre år gagnat, skola tre WesterGothi thertil blifva föreslagne och en af them thet bekomma, och så framgent. 5:0 Thenne Stipendiarius skall vara, såsom tillförene är sagt a) förut känd vid Academemien af herrar Proffessorerne, enkannerligen af Inspectors Nationis, b) torftig, flitig, qvick och dygdig, serdeles Gudfruktig, nyckter och sedig, at om honom är godt hopp och teckn, och c) en Prästeson hälst, om han jemte andra fiunes med visshet vara ägare af the äskade qvaliteter. 6:0 Om thenna Stipendiat under de tre år, som han haft detta Stipendium, nedlagt besynnerlig flit och vunnit märkelig förkofring: Såsom om han vore theruti begrepen att antaga honores Academicos, må honom uppå Consistorii Academici anmälan, ett års prolongation förunnas af Curatore Stipendii, men hvarken eljest ej heller vidare. 7:0 Åligger Stipendiaten, at ständigt, medan Lectioner och exercitia idkas, vara inne vid Academien, görandes sjelf thetta beneficium sig förlustig, om han vid privat paedagogie i sin Commodite eller eljest förfallelös någon termin eller Semestre uteblifver, hafvandes Consistorium Academicum allena magt at döma, om förfallet är riktigt,

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A. Rhyzelius stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3050
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS