ÄNDAMÅL

[…] 2:do Af detta Capitals årliga interesse, som á Sex procent stiger till Femtio R:sd. Specie, tilldelas Stipendiaten hälften, Tjugo Fem R:sd. vid Midsommaren, och den andra hälften Juletiden hvarje år. 3:tio En Studerande Yngling af Stockholms Nation kommer att nyttja detta Stipendium i Tre år och icke längre, och bör han under samma tid vistas vid Academien, på lika tätt, som de Kongl. Stipendiaterne; men om Stipendiaten innan desse Tre år lupit till ända, blifver engagerad eller vinner befordran vid något av Rikets Collegier eller annat värk; så upphörer detta Stipendium för honom, och lämnas till någon annan fattig Studerande af samma Nation på tre års tid. 4:o Om någon Studerande af min slägt skulle komma till Academien, och dess torftighet skulle fordra något understöd; så äger den företräde till detta Stipendium, af hvad Nation den ock må vara, först på Fäderne, och sedan på Möderne sidan; men då icke någon sådan finnes, så blifver det endast för och inom Stockholms Nation.5:to Denna Stipendiarius Levinianus förbindes icke att Studera någon Vetenskap i synnerhet utan lämnas honom fritt val härutinnan, allenast han gör sig skickelig till Konungens och Rikets gagn och nytta.6:o Men skulle Stipendiaten emot förmodan icke visa vederbörlig flit i Studier och ärbart uppförande i sitt lefverne, sedan han bekommit detta understöd, och han efter första påminnelsen härom af Inspector och Curatores Nationis icke förbättrar sig; så bör och skall han straxt mista detta Stipendium, utan hopp att någonsin få detta igen. Hvilket Inspector och Curatores Nationis hafva rättighet att verkställa.7:o Som Inspector och Curatores aldrabäst känna ungdomens Studier och torftighet, samt uppförande, så anmodas de att alltid upprätta förslagen, och derpå upföra Tre de fattigaste men skickligaste Ynglingar, hvilket sedemera öfverlämas till mig att bortgifvas, och efter min död, tillfaller en sådan rättighet den äldsta af mina Söner och hans efterkommande på mans linien.8:o När de Tre år äro till ända gågne, som Stipendiaten får nyttja detta Stipendium; så bör han på Nations Conventet hålla ett korrt tal öfver något ämne uti den Vetenskap, som han mäst vinlagt sig om, hvilket slutas med tacksägelse till Inspector och Curatores för den upsigt de haft öfver honom under de förflutne Stipendiats åren.9:o De utgifter som kunna förfalla vid detta Capitals förräntande skall icke Kongl. Academiens Räntkammare vidkännas, utan skall sådant af Capitalets inflytande ränta ärsättas och godtgjöras, då Stipendiaten för det året kommer att åtnjuta något mindre än Femtio Riksdaler.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A.L. Levins stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2623
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 75104 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS