ÄNDAMÅL

Stiftelsen har följande ändamål. a) Stiftelsen ska årligen dela ut 50 000 kronor vardera till våra respektive hembygdsföreningar Sollefteå Hembygdsförening och Norbergs Hembygdsförening. b) Stiftelsen ska årligen utge stipendier om 20 000 kr vardera till två manliga och två kvinnliga idrottare inom en individuell idrottsgren inom handikappidrotten. Stipendiaterna ska företrädesvis vara folkbokförda i landskapet Ångermanland respektive Stockholms län. Stipendierna ska om möjligt annonseras i tidningen Svensk Handikappidrott. Stipendiaterna ska om möjligt föreslås av styrelsen för Handikappidrottsförbundet. c) Stiftelsen ska årligen utge ett belopp om 50 000 kronor till Svenska Tennisförbundets sektion för rullstolstennis. Beloppet ska avse sponsring av en eller två spelare vid spelarnas deltagande i internationella- eller andra större tävlingar. Dessa ska om möjligt föreslås av sektionen för rullstolstennis inom Svenska Tennisförbundet. d) Stiftelsen ska lämna ett årligt bidrag om 50 000 kronor till Sollefteås idrottsförening ”Sollefteå G.I.F”. e) Stiftelsen ska lämna ett årligt bidrag om 100 000 kronor vardera till Lionsföreningarna i Sollefteå och Norberg, att användas företrädesvis för tvivselbefrämjande sammankomster eller utflykter för pensionärer och andra. f) Stiftelsen ska av vad som därefter återstår av den årliga direktavkastningen, eller minst åttio procent av denna, efter avdrag för förvaltningskostnader, använda sjuttiofem procent till bidrag för medicinsk forskning inom hjärt- och lungsjukdomar och tjugofem procent till bidrag för medicinsk forskning inom reumatologiska sjukdomar, företrädesvis inom artros. Samtliga belopp under a)-e) ska årligen uppräknas med prisbasbeloppet. Beloppen får minskas proprotionellt om så skulle behövas för att uppnå skattelättnader för stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse
Organisationsnummer:802477-8808
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS