ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara i. att verka för att försäkringstagarnas och övriga ersättningsberättigades enligt försäkringsavtalen (”Försäkringstagarna”) i Skandia Liv intressen främjas; samt ii. att främja forskning om långsiktigt sparande i Sverige och därmed sammanhängande forskningsändamål. Stiftelsens ändamål att verka för att Försäkringstagarnas intressen främjas ska uppfyllas enligt följande: Stiftelsen ska förvärva aktierna i Skandia Liv. Skandia Liv ska därefter förvärva aktierna i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (”Skandia”). Stiftelsen ska tillse att den uppfyller de krav som, enligt lagar och andra föreskrifter, kommer att ställas på Stiftelsen såsom ägare av Skandia Liv och Skandia. Stiftelsen ska tillse att Skandia Livs verksamhet övergår till att drivas inom ömsesidigt försäkringsbolag, vilket sker genom bildande av ett ömsesidigt försäkringsbolag och efterförljande beståndsöverlåtelse till det nybildade ömsesidiga försäkringsbolaget. Stiftelsen ska för det ändamålet inleda en ombildningsprocess så snart det är möjligt. Stiftelsens styrelse ska i god tid före ombildningen av Skandia Liv, efter samråd med Skandia Livs styrelse, utarbeta en lämplig form för försäkringstagarinflytande i det nybildade ömsesidiga försäkringsbolaget. Efter genomförandet av ombildningsprocessen ska Stiftelsen likvidera Skandia Liv, om inte styrelsen bedömer att särskilda skäl talar för annat. Uppfyllande av Stiftelsens ändamål att främja forskning om långsiktigt sparande i Sverige och därmed sammanhängande forskningsändamål ska uppfyllas enligt följande: Stiftelsen ska bevilja ett eller flera stipendier för forskning (inklusive uppdragsforskning) om långsiktigt sparande i Sverige eller därmet sammanhängande forskningsändamål. Resultatet av forskningen ska vara allmänt tillgängligt. Stiftelsen ska dela ut stipendier till begåvade, insiktsfulla ovh förtjänta personer som har utmärkt sig genom väl utfört forskningsarbete av hög klass, företrädesvis vid svenskt universitet eller vid Handelshögskolan i Stockholm. Stipendiatens forskningsresultat ska förväntas kunna utgöra ett värdefullt bidrag till forskningen om långsiktigt sparande i Sverige och därmed sammanhängande forskningsändamål. Stipendiebelopp ska minst 50 procent bestå av Stiftelsens löpande avkastning på kapital. Resterande stipendiebelopp får inte överstiga 10 procent av Stiftelsens ursprungliga förmögenhet per år. De första två åren behöver stipendier inte delas ut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Thule-stiftelsen
Organisationsnummer:802477-4138
Adress:
  • Skandia, L86/61, Lars Bergendal
  • 106 55 STOCKHOLM
Telefonnummer:073-8001352
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS