ÄNDAMÅL

Tillgångarna skola årligen ökas med minst en femtedel af det sist gågna årets afkastning. Afkastningen skall, på sätt här nedan närmare bestämmes, årligen utdelas till behöfvande medmänniskor. För erhållande af understöd fordras, att understödstagaren är född inom Katarina församling eller der varit bosatt under minst tre (3) år. Deremot krävs icke att vid tiden för understödets beviljande eller uppbärande vara inom församlingen bosatt. Understöd må icke tilldelas personer som af anförvandter eller andra närstående erhålla tillräcklig hjelp. Ej heller må åt någon under mer än fem (5) på hvarandra följande år tilldelas understöd, men efter afbrott på ett eller flera år må sådant å nyo kunna honom beviljas. Vidare måste iakttagas att aldrigåt någon person eller familj tilldelas större årligt understöd än allra högst en femtondel af det för året disponibla beloppet. Uppfostran af och vård om barn och bidrag till utvecklingen af lofvande och förhoppningsingifvande anlag hos såväl barn som vuxna personer böra alltid vara särledes behjertansvärda föremål för styrelsens för ifrågavarande Minnes omsorger. Derefter må såsom berättigade att komm i åtanke, vid understöds utdelande särskilt nämnas personer, hvilka hafva en stor barnskara att uppfostra och för att kunna fylla denna uppgift äro i behof af understöd. Dernäst berättigade till understöd må vara såväl manliga som qvinliga s.k. pauvres honteux och bland dessa i synnerhet de som lida af svag synförmåga. Om bland s.k. afsigkomna personer, sådana förefinnas, hvilka gifva grundad och god förhoppning om, att de åter skola kunna komma sig före så att de skola försörja sig och de sina, blott de få någon liten hjälp för att kunna börja så att säga ett nytt lif, så böra dessa personer äfvensom slutligen sjuka och ålderstigne ej lemnas utan afseende vid utdelande af understöd från ofta nämnda Minne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Systrarna Charlotte och Johanna Söderbergs stiftelse
Organisationsnummer:802405-3822
Adress:
  • Katarina Församling
  • Box 4015
  • 102 61 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7436800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS