ÄNDAMÅL

På grund av det intresse och det stöd, jag under mitt liv erhållit från det offentligas sida liksom från enskilda, är det också min önskan, att något av resultatet av det hopsamlade materialet från min verksamhet bliver det allmännas egendom och därigenom tillgängligt för fortsatt forskning, varför jag först förordnar, att allt vad som nu finnes inrymt i min arbetsvåning, eller som deponerats annorstädes bl.a. i Statens Etnografiska Museum av bäcker, koncept, manuskript, brevsamlingar, ett stort antal kartor, av mig utförda c:a 2.000 st teckningar m. m. skall med äganderätt tillfalla Kungl. Vetenskapsakademien för Statens Etnografiska Museums räkning. Av denna samling skall bildas en stiftelse, benämnd -Sven Hedins Stiftelse-, att hållastillgänglig för forskning, dock att arkivet icke under de närmaste 25 åren efter min död får bearbetas eller publiceras, utan att den av Akademien utsedda stiftelsenämnden därtill lämnar tillstånd. Det är vidare min önskan, att den i stiftelsen ingående samlingen skall hållas samman som ett helt för sig; och för att giva en bild av den miljö, i vilken mitt arbete utförts, giver jag därutöver samtidigt akademien vissa av de möbler och prynadsföremål, liksom de dedicerade fotografier, hedersgåvor, vissa prträtt m. m. som funnits inrymda i denna min arbetsvåning, allt att uppställas i det eller de rum, som därför av Akademien inom Statens Etrografiska Museum iordningställas, på ett sätt, som i möjligaste mån motsvarar den nuvarande placeringen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Hedins Stiftelse
Organisationsnummer:802408-1062
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS